سناریوی نجات اهرم استعماری با اشعار آزادی خواهی

سناریوی نجات اهرم استعماری با اشعار آزادی خواهی

جبهۀ مردم برای نجات ایران- خط سوم – نه آمریکا نه ملا

اعلامیه شماره 112

نهم مرداد = 31 جولای 2023

چطور شد که مردم مبارزه در صحنه برای ابراز اعتراضات علیه بیداد ملایان استعماری در خیابان و کوچه وخانه و زندان سلاخی شده و می شوند، ولی در مساجد ها و تکیه ها، وقتی همان اعتراضات با اشعار جانباخته گان راه آزادی، از دهان نوحه سرایان حقوق بگیر دربار سیدعلی خامنه ای، از لژ انجمن حجتیه انگلیسی، بیرون می آید و جمعیت منظم یک دست سیاه پوش، آن را تکرار می کند، هیچ تیری شلیک نمی شود؟ ! چطور به هنگام تمرین ها، خبرش به گوش قداره بندها نرسیده است؟! و جلوی این سناریوی انگلیسی، در نجات منبر و مسجد و نوحه، در این بیداری وجد آور مردم ایران و بیزاریشان از مذهب اهرم سلطه استعمارگران  امروز گرفته نشده است؟! آیا این حقه برای وصل دوباره توده ها به تریاک اهرم سلطه استعماری انگلیس، نیست؟ کیست که نداند که مردم سرافراز ایران در راه رهایی از زنجیر و بند مذهب استعماری است؟ کیست که واقف به اثرات ضد استعماری شگرف آن در ایران و جهان نباشد ؟ چه کسانی از این بیداری ملت ایران در هراس اند؟ چه کسانی در پی بافتن طناب دار برای گردن جوانان ایرانی و جهانی، از راه حفظ سلطه مذهب در اینده هستند؟ ملایان به لحاظ نانی که از دست نوکران استعمار می گیرند، هرگز نمی توانند آزادیخواه باشند. ملایان هرگز نمی توانند منافع شخصی خود را، به نفع ملت رنجدیده ایران نادیده بگیرند. این آزادیخواهی برآمده از تکیه ها و مساجد، بخشی از سناریوی نجات اهرم مذهب ، برای تحمیق توده ها و بقای سلطه استعمار انگلیس بر ایران و جهان است.

www.farah-notash.com

Women’s Power

   

ایران چهار راه استعمار

جبهۀ مردم برای نجات ایران- خط سوم – نه آمریکا نه ملا

اعلامیه شماره 113

نهم مرداد = 31 جولای 2023

شعار عدۀ کثیری از مردم در پاسارگاد، مقبره کورش هخامنشی ، درروزهای محرم،

کورش پدر ماست – ایران وطن ماست

بوده است. لطفا به نقشه جغرافیای ایران در زمان کورش، نگاهی بیافکنیم.  
نقشه

ایران به عنوان یکی از اولین امپراطوری های جهان، با جنگ دائم برای کشور گشایی، مثل آمریکا پس از جنگ جهانی دوم، در قتل عام جهانیان بوده است. و با حمله مداوم به ممالک دیگر، و کشتار مردمان آن ممالک، آن کشورها را به ایران وصل می کرده است. امروز جهان، با نفرت و تحقیر به تمامی امپریالیست های جنگ افروز و زیاده خواه می نگرد. و این جنگ افروزی چیزی جز بربریت نیست. در چنین زمانی چه طور می توان جنگ افروزان هخامنشی را پدر خود خواند؟ بله … ایران وطن ما هست. ولی ما از تمام جنگ افروزان، چه حاضر و چه تاریخی بیزاریم. این افتخار ما نیست که ایران چه وسعتی داشته است. این مایه ننگ است که مردم ایران را در لشکرهایی، برای کشتن ملل دیگر بسیج می کرده اند. جای شمشیر سربازان ایران بر روی تمام مجسمه های زیبای یونان باستان در موزه ها باقی است. این باعث افتخار و مباهات نیست. زمانی که ملل دیگر در اعتلای فرهنگی و هنری و صنعتی خود کوشا بودند ، ما ایرانیان با حمله به آنان نه تنها دستآورد های زیبای آنان را از بین می بردیم ، بلکه باعث  رنج و عذاب آن مردمان نیز می شدیم . از این رو نه کورش و نه هیچ پادشاهی  پدر ما نبوده و نیست. و ما از تمام جنگ افروزان تاریخی و حاضر بیزاریم. تکیه بر دوران شاهنشاهی در ایران، چسبیدن به اعتبار پوشالی تاریخ دیکتاتورها و سیستم هرمی فئودالی، فقط گشودن دروازه های ایران برای ورود دوباره آمریکا به ایران است. هیاهوی پاسارگاد، صدای پای استعمار نوین آمریکا در ایران است و هیچ. ایران تا کنون چهارراه استعمار انگلیس یا آمریکا بوده است. حال مردم ایران برای رهایی از هر گونه استعمار قد می افرازد. و خواهان حکومتی متکی به آراء تک تک مردم ایران از دل شوراهای تمام شهرها  و روستاهای ایران است.

برای نجات ایران از چنگ استعمارگران،

اولین اهرم مورد نیاز، شخصیت است

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.