سرود های عاشقانه

سرود های عاشقانه

باز سرود های عاشقانه خواهم  گفت  

باز بر درخت آرزو...  خواهم شکفت

باز در رقص... با ملودیهای تند  خیال

به تن حریر ارغوان ... خواهم نهفت 

باز ... با ترنم ترانه های عاشقانۀ نو

غم و خاکسترش ...در جا خواهم روفت

باز... بر بال های لطیف  سرخ  شور

به آبی های تابناک ... ره خواهم جست

باز ... درصدف پاک و پر کار  تنم

مروارید پر تلألو جان خواهم سفت

باز ... در آبشار پر شکوه امید

جای زخم و زنجیرها خواهم شست 

باز درتکا پوی پالایش گوهر ذات

اصوات را با فاصله خواهم شنفت

باز درمعنای خویش گمگشته 

من را... در مایی خواهم جست

باز ... با نوای گرم عشق و امید

در فضای سبز کار ... خواهم روست

باز با آرزوهای بزرگ... به وسعت هستی

از رنج های من و خود... خواهم رست 

 

فرح نوتاش

فروردین 1372

       Book 2

www.farah-notash.com

Comments are closed.