زنان و دختران غیور ایران

زنان و دختران غیور ایران

فرح نوتاش           جبهۀ جهانی ضد امپریالیست       قدرت زنان   خرداد 1394      

زنان و دختران غیور ایران

انگل های انگلیس در ایران تحت نام های انصار حزب اله و حوزۀ علمیۀ ایروانی ها   در نقش داعش انگلیسی در ایران، عربده کشی می کنند و نفس کش می طلبند.

آنان برای بقای زندگی انگلی خود و غارت ثروت ملی با وقاهت پشت ماسک فریب، سنگر گرفته اند و برای رضایت ارباب انگلیسی خود ، زنان و دختران ایران را به بند می کشند. و توهین خود فروشی را که از صفات بارز خود بواسطۀ وابستگی به انگلیس است به زنان ایران نسبت می دهند. این انگلها تهدید کرده اند که در روز 29 خرداد در ورزشگاه 12 هزار نفری آزادی زلزله خواهند کرد و خون ریزی خواهند کرد.

ولی... زنان قدرتمند ایران در روز 29 خرداد ،درتمام ایران زلزله خواهند کرد .

خفت شنیدن این کلمات رکیک هزاران بار از مرگ بد تر است.

روز 29 خرداد تمام زنان و دختران، در چادر و مسلح بهروسیله ای در گروه های چند نفری، در تمام خیابان ها با حضور جنگی خود علیه هر ملایی، از حیثیت انسانی خود دفاع خواهند کرد.

زنان در خط مقدم و در معرض توهین آمیز ترین رفتار و کردار ضد انسانی در تمامی مناطق تحت اشغال نوکران داعش آمریکا و انگلیس قرار گرفته اند. بجاست که زنان ایران پرچمدار این نهضت عظیم در جهان باشند. و نفس حکومت ملایان را در آن روز بگیرند. ما پیروزمندانیم.

نه خفت و نه بردگی در ایران         پرچمدار مبارزه در میدان

 

www.farah-notash.com       Women’s Power

Comments are closed.