روز 18 مارس، روز جهانی زندانی سیاسی

روز 18 مارس، روز جهانی زندانی سیاسی

فرح نوتاش   قدرت زنان

                       (جبهۀ جهانی ضد امپریالیست برای مردان و زنان)   وین مارس 2015

 

روز 18 مارس روز قتل عام بیش از 20 هزار نفر و زندان و تبعید مادام العمربیش از 30 هزار نفر از کمونر های پاریس به مستعمرات فرانسه در افریقا توسط بورژوازی هیولای فرانسه در سال 1871 است.

بعد ها بیاد و احترام آن دلاوران این روز به نام روز جهانی زندانیان سیاسی انتخاب شده است.

ای ایرانی ، ای هم وطن

نه تنها زندان های ایران قتلگاه و شکنجه گاه بهترین فرزندان ایران در جهت حفظ منافع بورژوازی وابسته به امپریالیسم انگلیس رژیم کنونی وامپریا لیسم آمریکا رژیم سابق هست و بوده بلکه نیز ایران ما بزرگترین زندان تاریخ جهان است.

کشمکش انگلیس و آمریکا در قالب ملا خامنه ای و ملا رفسنجانی هروز شدت بیشتری می گیرد . روحانی ملایی که تحصیل کردۀ انگلیس است سعی در میان داری دارد . و هردو جناح سعی در بقای جمهوری با نقاب اسلامی در خدمت این یا آن امپریالیست و اگر نشد هردودارند.

طراح کودتای انتخاب دورۀ دوم احمدی نژاد انگلیس بوده است ومجری بیت رهبری برای پیش گیری از سلطه آمریکا بوده است. جناح محافظه کار انگلیس مبتکر نقاب مذهب برای به بند کشیدن ملل است . و جناح حزب جمهوریخواه آمریکا که اکثرا صهیونیست هستند و کنگره امریکا را نیز پر کرده اند نیز همین سیاست را دنبال می کند. و اسراییل یکی دیگر از ایالت های آنان است . و تولید اخیرشان داعش . سر اختاپوس امپریالیسم جهانی کنگره آمریکاست. که دارندۀ بانک ها و شرکت های بزرگ جهانی هستند. ملت ما و فرزندان ملت ما اسیر و زندانی این هیولا ها هستند .

رفسنجانی راه نیست . در حقیقت چاه است. آمریکاست. یار امیران خون خوار عرب است.

پس ما با حرف رمز      نترسیم نترسیم ... ما همه با هم هستیم !!!  

روز 18 مارس را برای نجات تمام زندانیان جهان به میدان های مرکزی تمام شهر های دنیا می آییم با تصاویر تمام زندانیان از تمامی احزاب و سازمان ها و منفردین. ما وظیفه داریم دراین روز نقاب مذهبی را از چهرۀ امپریالیست ها و نوکرانشان ، ملایان ، که در بند کشان ملت ما هستند بدریم.

ابتکار ما در مبارزاتمان بیان گر عشق ما به انسان ها و حقوق آنان است .

پاینده باد اتحاد ملل علیه امپریالیسم

www.farah-notash.com         women’s power

Comments are closed.