رقص ملت ایران و سلاحی بنام رقص

رقص ملت ایران و سلاحی بنام رقص

فرح نوتاش                    جبهۀ جهانی ضد امپریالیست     قدرت زنان       وین 24 مه 2017

نه برای آنکه گفته باشم

نه برای آنکه شنیده باشی

برای ثبت اولین رقص انتقام

در تاریخ …

که از شهری به شهر دیگری

سراسر خطۀ ایران زمین را در نوردید

و ستون های سلطۀ کذب و ریا را

در احمد آباد مشهد لرزاند.

 

زمانی که در چک پوینت ( محل بازرسی)، سرباز اسراییلی با نگاهش، موج نفرت خود را به سوی کودک لاغر اندام فلسطینی فرستاد، کودک خندید و شانه ها را به سبک رقص عربی لرزاند.

دندانهای سرباز اسراییلی با خشم بر روی هم، قفل شدند و سر نیزه اش کتف کودک را زخمی کرد.

رقص کودک سلاح او بود.

وقتی سربازان نازی، مردم دهکده را برای اجرای حکم اعدام الکسی جمع کرده بودند، ورود پر هیبت الکسی ، با دستانی از پشت در دستبند و نگاهی مصمم ، ورودی معمولی نبود .

او بجای حرکت بسوی سکوی دار، با سینۀ فراخ و گردن افراشته شروع به رقص کرد.

پایکوبی بسیارپر شور و ریتمیک او، تمام نگاه ها را از صورت پر هیبتش بطرف ضربه های محکم پاهای او بر زمین کشاند. سپس رگبار مسلسل آغاز شد … و الکسین با چرخشی ، با خون خود، رنگ سرخی بر زمین زد و افتاد.

افتادن او، برخاستن فریاد مردم بود . خود بخود همه به احترام الکسی دست راستشان را بر قلبشان گذاردند. و مردان کلاه از سر بر داشتند. سرهای فرو رفته در میان شانه ها ی غم ،

از خشم برافراشته شد و همه با شعله های انتقام بی تردید در سینه هایشان، میدان را ترک کردند

رقص الکسی در آن لحظه ، سلاح پر خروش او بود.

رقص بی همتا و تاریخی ایرانیان در پایان انتخابات اخیر ریاست جمهوری… 1396 نیز ، سلاح انتقام کوبندۀ آنان بود ، که از شهری به شهر دیگر، ایران را می نوردید و به میدان پر شور مبارزه علیه کودتا گران دو دورۀ پیش و معرفی جانی دیگرشان برای اهراز قدرت تام، رجز می خواند.

اپوزیسیون علیه رژیم، کلا رأی دادن را منع کرده بود . با توجه به آما ر

( 80 میلیون جعیت ایران

60 میلیون واجدین شرایط داخل و خارج

20 میلیون نداشتن شرایط رأی دهی

40 میلیون رأی داده اند

20 میلیون رأی نداده اند

24 میلیون روحانی رأی آورده (– با رنگ های بنفش و سبز، از هواداران انقلابات رنگی امپریالیستی و شلاق زن های کارگران ایران در ملاء عام ، معترض به ماه ها حقوق عقب افتاده )،

و 16 میلیون با تمام آراء خریداری شده و زیر سن قانونی از مافیای دزدان و جانیان انگلیسی،

حال 20 میلیون رأی نداده + 24 میلیون روحانی

= 44 میلیون از 60 میلیون واجدین شرایط

ضد ولایت فقیه ( قانون اساسی جمهوری اسلامی) در پایکوبی انفجار خشم، شرکت کرده اند. و از همه جالبتر پایکوبی مردم ایران در احمد آباد مشهد ، مقر سلطنت علم الهدای انگلیسی، گورستان تحجر ضد رقص و کنسرت است، مشهد محل حراج زنان طبقۀ کارگر ایران به مردان اجنبی ست.

اپوزیسیون رژیم ایران، با 20 میلیون هوادار، اگر چه ناراحت از نداشتن کل 60 میلیون آراء

و آرزو مند موقعیتی قوی تر است ، ولی اکثریت ملت ایران، مبارزۀ فعال با ستمگران درجه یک بیت رهبری انگلیسی، دارندۀ انواع چاه های جمکران و چاقو کشان لباس شخصی و سوله ها را، بر انفعال در مقابل آنان ، ترجیح داده و رقص انتقامش و رجز خوانی اش بیانگر این واقعیت است. انتخاب مردم ایران نه روحانی بود و نه رئیسی. این بار، مبارزۀ سینه به سینۀ مردم ایران، با رهبر دزدان بود و بیت اش. این خشم توفنده بوده که به آنان توان ساعت های طولانی ایستادن در صف های طویل را داده است.

ای ملت ایران

خشم و نفرت تو

از این سلسلۀ ظلمات عهد حجر

چه با شکوه به جلوه درآمد

در شعر و آواز و رقص تو

و رقص تو … اولین رقص انتقام

ثبت شد بر سینۀ تاریخ

که انفجار خشم فرو خفته ای ست

به درازای چهل سال …

در امتداد ظلم رفته بر تو

و دودمان تو

 

هزاران درود بر انفجار خشم تو

و مبارک بادت این جلوه های رقص

این عین شکوه فرهنگ دادخواهی تو

 

همه همراه دادخواهیت

پر تداوم بادت این ایستادگی

علیه غارت گران ثروت ملی تو

علیه تحمیل گران عهد حجر

 

 

Womens-power.farah-notash.com

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.