دوازده فروردین = روز دروغ بزرگ

دوازده فروردین = روز دروغ بزرگ

روز نه به رژیم ننگ و نکبت ملا

جبهۀ مردم برای نجات ایران – خط سوم – نه ملا نه آمریکا

اعلامیه 103

ده فروردین= 30 مارس 2023

 

گام به گام برای زیرو رویی به پیش!

روز 12 فروردین سال 1358، رژیم ننگ و نکبت استعماری ملا، بر اساس محورهای دروغ، با اخذ آراء ملت ایران به حاکمیت فراروی خود رسمیت بخشید.

ملت ایران نفت خود را طی مبارزات ضد استعماری اش، در زمان نخست وزیری محمد مصدق، “تحت کمپانی نفت ایران و انگلیس، تاسیس در عهد مظفرالدین شاه قاجار 7 خرداد 1280″، به شرکت ملی نفت ایران، تبدیل کرد. ملت ایران در کودتای آمریکایی 28 مرداد 1332، به چشم خود دید که چگونه آمریکا علیه خواست این ملت اقدام کرده است. از این رو، نفرت از انگلیس، به لحاظ قبضه نفت ایران برای نزدیک به نیم قرن، توام با نفرت از آمریکا به لحاظ بر اندازی حکومت ملی مصدق و به خاک و خون کشیدن مبارزات ضد استعماری و حق طلبانه مردم، در وجود این ملت نهادینه شد.

در 15 خرداد سال 1342 روح اله خمینی علیه انقلاب سفید شاه و کاپیتولاسیون آمریکا در فیضیه قم معترض شد. گره خوردن روحیه ضد استعماری ملت ایران، با اعتراض ضد کاپیتولاسیون خمینی، پایه جانب داری مردم از خمینی شد. مردم خواهان حکومت ضد استعماری بودند و روح اله خمینی را به لحاظ ضد آمریکایی بودن،

به لحاظ، ابراز ترجیح کوخ نشینان بر کاخ نشینان،

به لحاظ ابراز عدم ورود ملایان در دولت ،

به لحاظ ابراز حق آزادی های احزاب و سازمان ها

و حجاب آزاد

با شعار نه شرقی و نه غربی -جمهوری اسلامی،  رای آری دادند.

قافل از این که اساسا بنیان جنبش اخوان المسلمین – فدائیان اسلام ( روح اله خمینی) انگلیسی بوده و بعد از آن نیز انجمن حجتیه ( سید علی خامنه ای) وابستگی بسیار محکم تر با فراماسیون انگلیس داشته و دارد.

قافل از این که انگلیس و آمریکا، نزدیک ترین همپیمانان، در میان بقیه امپریالیست ها هستند.  

قافل از این که تقیه = دروغ از ارکان سیاست اسلام استعماری است.

و ترجیح کلامی کوخ نشینان به کاخ نشینان، که اطاق بازرگانی، یک هفته بعد از انقلاب به برادران معلوم الحال اسگر اولادی مسلمان، منظور تازه مسلمان شده، سپرده شد و خانه کارگری برای بریدن زبان کارگران تاسیس شد.

و ملت ایران می بیند که خامنه ای و بیتش، عناصر درجه یک استعمار انگلیس در ایران، با در اختیار داشتن قوای پنج گانه مسلح چه به روز ملت ایران آورده است.

ارز ملت ایران در حساب بانکی فرزندان عیاش ملایان در آمریکا بیان گر روشن آمریکایی بودن رژیم ملا، و احداث بیت رهبری،اتاق فکری انگلیس در ایران و آغاز اعمال استعمار نو انگلیس در ایران توسط شبکه گسترده انجمن حجتیه در ایران است. و نا پدید شدن میلیارد ها در تمام ارکان و بریدن دست مردان بی کاری که از فقر، به دزدی های کوچک دست زده اند در زندان، پرده از دروغ بزرگ بر گرفته است.

روز دوازده فروردین 1358 ، روز آری به کلاه بزرگ و تائید دروغ محض بود.

 

دوازده فروردین را درتمام جهان

روز نه به رژیم نکبت استعماری ملا کنیم

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.