ده در چهار

ده در چهار

ده در چهار

غم در بهار

پشتم شکست هجرت یار

دستم تهی از دست او

جامم شکست محنت او

تحجر... ظلمت و غم

نبود کم ... نبود کم

درهم شکست.. در هم شکست

از ظلمها هرگز نرست

 

فرح نوتاش

تهران خرداد 1369

www.arah-notash.com

Book 1

Comments are closed.