دل اکثرمردان هموطن

دل اکثرمردان هموطن

قصر نیست با نگهبانان

خانه نیست با در بسته

و قفل و کلون وکلید

کاروان سرایی ست

بی در و پیکر

دل اکثر مردان هموطن

 

سرای عشق نیست

محبت و صفا نمی داند

پاک حیطۀ هوس است

دل اکثر مردان هموطن

می کشد زبانه شهوت کور

بر سر هر گذر ...

هر برزن و کوی

 

در دل اکثر مردان هموطن

محو گشته ... نشانه های انسانی

در باور قوانین سیاه پرتبعیض

بی مسئولیتی در محیط یک خانه

زن ... مادر وفرزندان ... باکی نیست

همگی فدای شهوت آنی

 

دل اکثر مردان هموطن

پایگاه یورشی ست هرز و بی حصار

سوء باور و شهوت کور

و گسستن از مسئولیت های انسانی

به نام مرد

 

ز یاد برده ایام فقر

جوانی و آغاز تلاش با شریک زندگی

با همسر

در ایجاد کسب و خانه و کار

فنا گشته او... شکسته عهد ازل

 

از دل اکثر مردان هموطن

رخت بسته شفقت

هوایی شده

در باورقوانین عصر حجر

چهار زن و چهل صیغه

داده دودمانش به خرگه باد

و نیست دگر جایی

برای مهر و صفای یک کودک

 

دل اکثر مردان هموطن

فرو ریز گاه باور های انسانی ست

مدفن وفا و انصاف است

لانۀ شهوت است و خود خواهی

 

خونین جگرم از رنج زنان هموطنم

خونین جگرم ...

از بخت سیاه کودکان هموطنم

خاموش است و ظلمانی

فرو خفته ... فتوت و نور

در دل اکثر مردان هموطنم

 

فرح نوتاش

تهران مهر 1372

Book 4

www.farah-notash.com

Comments are closed.