در 75 امین سالگرد پیروزی بر فاشیسم

در 75 امین سالگرد پیروزی بر فاشیسم

e309b5b0ce

زنده باد 9 ماه مه.

 

زنده باد شکوه خورشید درخشان 9 ماه مه.

زنده باد یاد و خاطرۀ عظمت قهرمانی ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در 9 ماه مه 1945.

زنده باد اهتزاز پرچم سرخ روس های قهرمان بر فراز مجلس برلین

در 9 ماه مه.

زنده باد پیروزی روسیه با 27 میلیون قربانی بر فاشیسم وحشتناک.

زنده باد طلوع مبارزۀ مردم جهان علیه امپریالیسم و در رأس آن امپریالیسم آمریکا با ویروس کرونا یش.

9ماه مه 2020

فرح نوتاش

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست   قدرت زنان

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.