در جواب به حزب رنجبران

در جواب به حزب رنجبران

فرح نوتاش      جبهۀ جهانی ضد امپریالیست (برای مردان و زنان) قدرت زنان وین2 مه 2015

 

با تشکر و قدر دانی از زحمات حزب رنجبران ، در مقالۀ "پراگماتیسم در مقابله با اصولیت در امر وحدت پرولتری" از شمارۀ 120 حزب رنجبران، سوالی است مطرح با توضیحاتی و ابراز نظراتی در این زمینه.

در این مرحله اساسا صحبت از حقانیت کدامین راه نیست. چرا که این سئوال مربوط به در درجات بعدی اتحاد، و حدت و تشکل واحد حزب کمونیست سراسری در هر کشوری در مقطع زمانی حاضر است.

دشمن کمونیسم، صهیونیسم امپریالیسم متحد جهانی است. و بطور کلی دشمن انسان نیز هم اوست.

خط قرمز بسیار پر رنگ و پهنی این دو را از هم جدا می کند. تضادی آشتی ناپذیر .

پس اولین گام قبل از ورود به میدان اتحاد ، شناخت دوست کیست و دشمن کدام است می باشد؟

صهیون امپریالیسم نژاد پرست که خود را نابغۀ مادر زادی تصور می کند و علنا در فرهنگ نامه اش لغتی به نام « گویوم » مترادف با « گویون یا قویون بزبان آذری یعنی گوسفند» دارد که افراد غیر جهود را با آن کلمه می خواند . از آن جایی که مصیبتهای امروز جهان، درست از همین یک کلمه متساعد می شود ، برای نشان دادن نا روایی آن ، ضروری است کمونیست ها مقابل هر گونه ساده نگری و بلاهت را بگیرند. باید از خود تمرکز و بیداری نشان داد . همان بیداری که به هنگام به امانت سپردن کودک مان، مدرک تحصیلی امان، دفتر بانکی امان ، پاسپورتمان و هر آنچه که برای ما ارزش حیاتی دارد بخرج می دهیم. شرف کمونیستها در گرو این اعتماد است.

با وابستگان به صهیون – امپریالیسم، اتحاد کمونیستی، صرفا مبین عدم مسئولییت و کم بها دادن به زندگی انسان هایی ست که خالصانه در این زمینۀ به حزب خواهند پیوست. مسئولیت جان انسانهایی که پا در این راه می گذارند ، می بایست هوشیاری و بیداری تام به مسئولین ببخشد. یک بار باید

در های اعدام و زندان دادن را بست وبه اهراز قدرت تام مملکتی و جهانی اندیشید.

درست است که امروز مصیبت جهانی بس بزرگتر از مسئلۀ فلسطین است ولی همۀ مبارزان آشنا با

مسئلۀ فلسطین به خوبی به سنگ محک بودن فلسطین واقفند. رد حماس و دفاع از مردم فلسطین در مقالات گذشتۀ تمام احزاب و گروه ها منعکس است. البته بودند کسانی که خود مدافع صهیونیسم بودند و یکی دو مقاله برای رد گم کردن از این جا و آنجا در خبر نامه هایشان چاپ کردند.

درجۀ وابستگی ها از فرصت طلبی های کوچک برای حضور در جامعه های زیر سلطۀ پنهان صهیونیسم گرفته تا دریافت مبالغ درشت موجود است. تمام این ها لازم است توسط *کمیته تحقیق و بر رسی* با هدف حزب کمونیست سراسری کشف و در جزوات جدا از هم در اختیار ملل گذاشته شوند.

صهیون-امپریالیست ها که با چاپیدن و کشار ملل دست به نقدینگی های کوه مانند در بانک های خود می زنند، نخبگان با هوشی را از کل کرۀ زمین به نوکری می گیرند. و هوش آنا را به نام خود ضبط و ثبت می کنند. و به تحقیر ملل می پردازند . هرگز دشمن را دست کم نباید گرفت. با بیش از هزار سازمان غیر دولتی و حقوق بشری و غیره ، اتحاد جماهیر شوروی سابق را پایین کشیده اند . پس با امکانات بسیار جزیی ، بر آمده از قناعت مدام و خون دل حامیان این راه هرگز نباید بازی کرد .

یا مکن با فیل بانان دوستی         یا بنا کن خانه ای همسنگ فیل    

تمام احزاب و سازمان های ایران که نسبت به مسئلۀ فلسطین و صهیونیسم از خود بیداری نشان

داده اند در این مرحله سزاوار است که پا به میدان گذارند و ابتکار ایجاد این کمیته را در دست گیرند.

افشای این وابستگی ها، چاپ در جزواتی 1و 2 و 3 و ... با نام هایی مثل « گام هایی در امر وحدت پرولتری» با امضای احزاب مسئول و نشر آن در میان طبقه کارگر، خود نه تنها بزرگترین خدمت به طبقۀ کارگر است ، بلکه در انتها به وحدت کمونیست ها خواهد انجامید. از طرفی ترور شخصیت افراد مطرح نیست. نام ها تا حد امکان می تواند نزد خود کمیته بررسی باقی بماند. با توجه به اینکه اکثرا اعضاء بدنه از این وابستگی ها بی اطلاع هستند، هدف باز سازی در کنار افشاء می تواند بسیار انسانی و سازنده باشد.

با آرزوی موفقیت برای پیشگامان ایجاد حزب کمونیست سراسری ایران و سایر ممالک جهان .

www.farah-notash.com                     Women’s Power

Comments are closed.