درۀ رنج ها

درۀ رنج ها

در سراشیب تاریک ... و هولناک درۀ رنج ها

هجوم بی محابای اشباح متورم و سیاه

با سر هایی ... از مکعب های لهیده

با فنرهای متحرک ....

                          و شاخک های لرزان

و بازوانی ... دراز و حریص از هر سو

و ضربه های مداوم

                      بر بدن خسته ام

و ریزش مرگ بار زهر عداوت

بر اعماق خونین شیار خنج ها

با پاهایم سنگین

سنگین و متورم                                                             

و گودالی عمیق ... با فشار هر قدم ام

در سینۀ سرد و شل خاک

و باز شدن گوری

                  تا جهنم سوزان عمق زمین

و این جان و تن درد مند من....... در تلاش رهایی

و دامنم

در کشش سخت چنگ هایی

                               از پشت سرم

و راه های روبرو بسته

من ...در تنهایی

در ظلمت

در هیاهوی یک طوفان

در اضطراب یافتن یک کور سو

و صدایی ترسناک و سنگین

از خش خش قدم هایی

                         بروی برگ های خشکیده

و فش فش نفس هایی خیس... 

و وهم انگیز...پشت گردنم

 

انفجار هایی مهیب در دورها

صدای سوت گونه و ممتد یک سرنا...

و همهمۀ وحشیانۀ طبل ها

و بعد... 

 حجم عظیم سکوت سیاه

مملو از سوراخ هایی ... از زوزۀ گلۀ گرگ ها

و هر بار با وحشت برای یافتن حائل

با هراس...

احساس چندش آور لیزابۀ بزاق گرگی                                                      

بر پوست خشک و کشیدۀ دستم

 

و یورش بو... تعفن شدید 

از لاشه هایی با کاسه های سر

تهی از مغز

و چرخش سرسام آور خفاشان در گردا گردم

در فرو رفتن در مرداب

بالا آمدن مرداب

و گم گشتن من در تاریکی

با وحشت 

در تنهایی

و جیغ یک کلاغ

 و صدای خنده هایی زیر بی شادی

مثل صدای دندۀ ماشین

و صدای خرد شدن دنده هایم...

در زیر... سنگ سیاه

 

فرح نوتاش 

تهران فروردین 1371

Book 2

www.farah-notash.com

Comments are closed.