درک غلط حزب توفان از مارکسیسم لنینیسم

درک غلط حزب توفان از مارکسیسم لنینیسم

فرح نوتاش     جبهۀ جهانی ضد امپریالیست       قدرت زنان     وین 29.08.2021

 

 لطفا مقالۀشکست راهبردی امپریالیسم غرب درافغانستان” توفان 259 را بخوانید و ببینید که چگونه حزب توفان از طالبان دفاع می کند و سعی در القاء آن به عنوان قهرمان فراری دادن آمریکا از افغانستان را دارد. همین چند روز پیش بود که ترامپ در رابطه با انفجار بمب های فرودگاه کابل اظهار داشت طالبان بدون اجازۀ من هیچ کاری نمی کرد!

شناخت حزب توفان از امپریالیسم محدود به داده هایی از رسانه های امپریالیستی بوده و در ادامه گفتار آنان، مطالب رابه نام مارکسیسم به خورد خواننده می خواهد بدهد. و آنانی را که مشت بستۀ امپریالیست آمریکا را برای مردم باز می کنند با “تئوری توطئه آمریکا” می خواهد نفی کند. 

در واقع حزب توفان حامی پر و پا قرص جا اندازی تئوری سبز نظریه پردازان کاخ سفید در ذهن خواننده به نام مارکسیسم لنینسم است. و به زنده بگور کردن زنان چون مسئله ای نا مهم ! نگاه می کند. و با ارج گذاری به راه مراسلاتی نفت و گاز و تولیدات مصرفی، می خواهد طالبان را مثل رژیم ملا در اذهان عمومی جا اندازی کرده و قبح کشتار بی جزای طالبان را به مدت بیست سال در اذهان از بین برده و با چشم پوشی بر ماهیت وجودی و تاسیس آن توسط آمریکا، می خواهد هیولای طالبان را به جامعه افغانستان و جهان تحمیل کند. محک جان انسان است. کسی که جان انسان های بی گناه را به راحتی می گیرد ، او خود امپریالیست است.

طالبان لشگر نیابتی آمریکا در افغانستان است. در واقع امروز افغانستان نومستعمره آمریکا است. هر کس می خواهد این را کتمان کند ، خاک به چشم مردم افغانستان می پاشد.

ما گول دو دوزه بازی های آمریکا ، طالبان، و رژیم ملایان ایران را نخواهیم خورد.

روی کار آمدن دوباره طالبان قوت قلب رژیم فاسد ملایان به عنوان پشت و پناهی در افغانستان است. ملایان فاسد که در تراژدی افغانستان از روز تولد تا به امروز در هر مورد کوتاهی نکرده اند، حامی طالبان بوده و هنوز هم دست دوستی بسوی طالبان دراز کرده اند. آنان که، مثل حزب توفان،  فکر می کنند حضور طالبان توازن منطقه را بر علیه آمریکا بهم ریخته همه در اشتباه محض هستند. ما در کل تاریخ جهان حتا یک نیروی مردمی نداشته ایم که به مردم آسیب رسانده باشد. مشت نمونۀ خروار است. هر حکومتی که در کوچه و بازار به مردم مظلوم آسیب می رساند آن دارای ذات امپر یالیستی بوده و تغییر ناپذیر است. بخصوص آنکه تاسیس اش هم توسط خود

امپر یالیست ها بوده باشد. حزب توفان یا هر نیرویی که از طالبان دفاع می کند در جهت ضد مردم، با نقاب مردمی ایستاده است. باید همه آنان را افشاء کرد. آمریکا از افغانستان نگریخته است. بلکه در سناریویی که در 2020 در لوحه ” قطر” آغاز شده، با فرمان عدم مقاومت به ارتش افغانستان که دست آموز خودش بوده است، دو لشگر نیابتی طالبان و داعش (خراسان) را به راحتی جایگزین خود و ناتو کرده است. و مثل بهپاد هایش بعد از این از راه دور رهبری خواهد کرد. اگر مردم خاور میانه و آسیای مرکزی و افغانستان به سرعت دستو پای وحوش طالبان و داعش را از افغانستان و ایران جمع نکنند، باید منتظرتبعات وحشتناک این جایگزینی در آینده باشند. این تفسیر های توفان سم خالص است. با بازگشت طالبان، هر گونه تفسیر و توصیف به نام تحلیل مارکسیستی، برای جا انداختن چهرۀ منفور طالبان، خیانت محض به مردم افغانستان و مردم آسیای میانی و ایران و جهان خواهد بود. خیانت محض این گونه احزاب به مردم را باید افشاء کرد و آنان را از جرگه احزاب مردمی بطور کلی رانده و منحل اعلامشان کرد. با بازگشت طالبان، باید همه بر علیه تمام نیروهای مذهبی در منطقه و جهان، علیه تئوری کمر بند سبز آمریکا، بسیج شوند و رهبر معظم حزب التقاتی توفان “سید علی خامنه ای”  را هم، هر چه زود تر سر نگون کنند. طالبان هرگز اصلاح نخواهد شد. همانطوری که قتل عام مردم ایران با کشاندن مردم توسط ملایان به مساجد، زیارتگاه ها ، منجربه پخش انواع جهش های ویروس کرونا شده است در افغانستان نیز نظام برده داری با شمشیر طالبان آغاز خواهد شد. و به تمام کشور های آسیای مرکزی و افریقا سرایت خواهد کرد. به عکس های سخنرانی سید علی خامنه ای با مردم نگاه کنید. با فاصلۀ ده متری برای چند نفر و یا از طریق ویدئو انجام شده است. ولی ملایان با تشویق انبوه مردم به مساجد و تکایا و حرمین ، عمدا به قتل عام ملت ایران کمر بسته اند. من اتم و راه و چاه ابریشم را، وقتی ملتم در قتل عام است می خواهم چه کنم؟

جوانان دلیر و شجاع افغانستان، ایران  و تمام ممالک، زنان و مردان جهان برای تشکیل ارتش فرخنده ، برای زدودن جنبش ها و حکومت های مذهبی در جهان بشتابید. هر روزی که می گذرد یک میخ به تابوت هرفرد از جامعه زده می شود. نگذاریم این هیولا ها بر انسان حکومت کنند.

ای فریاد مظلومان مسیر گورستان های ایران

به گوش جهان برس

 

تربیت نا اهل را چون گردکان بر گنبد است     

پرتو نیکان نگیرد آنکه بنیادش بد است               

سعدی

 

درختی که تلخ است وی را سرشت        گرش بر نشانی به باغ بهشت

از آن میوۀ تلخت آرد پدید                  از او ترش و شیرین نخواهی چشید

ور از جوی خلدش به هنگام آب          به بیخ انگبین ریزی و شهد ناب

سر انجام گوهر به بار آورد               همان میوۀ تلخ به بار آورد

ز ناپاک زاده مدارید امید                   که زنگی به شستن نگردد سپید

ز بد اصل چشم بهی داشتن                بود خاک بر دیده انباشتن

به عنبر فروشان اگر بگذری             شود جامعۀ توهمه عنبری

و گر تو شوی نزد انگشت گر            ازو جز سیاهی نیابی دگر

ز بد گوهران بد نباشد عجب              نشاید ستردن سیاهی ز شب

بخشی از هجو نامه ابولقاسم فردوسی علیه سلطان محمود غزنوی

انگشت گر= ذغال فروش

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.