دبیر کل محترم سازمان ملل آقای آنتونیو گوترشلطفا کمک کنید

دبیر کل محترم سازمان ملل آقای آنتونیو گوترش
لطفا کمک کنید

سی ام خرداد 1400 =20.06.2021

در روز 28 خرداد 1400 =18 جون 2021 ملت ایران درهمبستگی تحسین آمیزی در سراسر ایران در خانه ماندند و از رفتن بیرون و دادن رای خود داری کردند. و این اقدام آنان اعتراض علیه انتخابات مهندسی شده دورۀ سیزدهم ریاست جمهوری رژیم ملا ، توسط رهبر ملایان سید علی خامنه ای و شورای نگهبانش بود.

در تمام فیلم های ارسالی ، مثل تمام خیابان ها در ایام قرنطینه کوید -19 در شهر های مختلف دنیا، همه شهر ها بدون سکنه

بودند . در بعضی اماکن رای گیری تعداد کمی از مردم با عکس هایی از خامنه ای در دست دیده می شدند.

بعضی از تقلب ها نیز در بعضی از اماکن رای گیری فیلم برداری شده بود. در حالی که مردی بر فرم های چاپ شده بسیار آراء با سرعت نام ابراهیم رئیسی را می نوشت !

روز 19 جون= 29 خرداد 1400 ، رهبر ملایان سید علی خامنه ای در نطق خود شرکت پر شور و حماسی مردم ایران در انتخابات را تبریک می گوید.

و سپس ابراهیم رئیسی با 62 % آراء ، برنده انتخابات و رئیس جمهور معرفی می شود!

دروغی به این بزرگی هرگز از طرف ملت ایران تحمل نخواهد شد. از این رو توجه و دخالت سازمان ملل حیاتی است.

بیائید قتل عام های پی در پی چه در تظاهرات صلح آمیز مردم در خیابان ها و چه بعد از دست گیری در زندان ها را

هرگز فراموش نکنیم.

این بار ، این فریاد صامت ملتی غرق در انواع مشکلات، ایجاد شده توسط رژیم دزد و آدم کش ملا از طرفی، و رژیم جنایتکار آمریکا از طرف دیگر، هرگز نباید نادیده گرفته شود . کم ارزش انگاشته شود.

این رفراندوم آشکار ملت ایران برای تعیین موقعیت رژیم ملا در ایران است.

مردم ایران به رژیم ملا، نه گفته اند!

با احترامات صمیمانه

فرح نوتاش

جبهۀ مردم برای نجات ایران خط سوم

info@farah-notash.com

جمعیت ایران : 83 میلیون و 650 هزار نفر است

واجدین شرایط برای انتخابات : 59 میلیون و 310 هزار و 307 نفر

شماره آراء به میلیون

ابراهیم رئیسی       62%       17،8 غلط

آراء باطله             14%       4،1

رضایی               12%        2،3

همتی                8%          2،4       

قاضی زاده          3%         1

تمام آراء             100       28،6

آراء رئیسی شدیدا تقلبی است

Comments are closed.