خفگی و قتل عام مردم ایران

خفگی و قتل عام مردم ایران

فرح نوتاش  جبهۀ جهانی ضد امپریالیست     قدرت زنان       وین
14 .02. 2018

مردم ایران، در بن بست یک قتل عام بزرگ اسیرند. بپا خیزیم .

فقر، گرسنگی و قتل در زندان های رژیم ملا از یک سو ، و سوء استفادۀ آمریکا از هارپ بعنوان یک سلاح برای تخلیۀ مناطق دارای منابع زیر زمینی و همچنین برانگیختن سیاسی مردم ایران علیه رژیم ملایان از سوی دیگر، جایی برای کهولت ذهنی، امروز و فردا کردن ها و متحد نشدن ها نمی گذارد.

سکوت رژیم ملا ، چه در زمینۀ زلزله ها ی زنجیره ای با بکار گیری پروژۀ هارپ توسط آمریکا، و چه در زمینۀ آلودگی کشندۀ هوا توسط هارپ آمریکا، صرفا به دلیل وحشت رژیم ملا از خیزش مهار ناپذیر سراسری مردم ایران است. دزدی بی حد و پیوستۀ آنان، گواه وقوف آنان بر این واقعیت ها و عزم فرار آنان است.

و از طرفی دیگر، آمریکا نیز، از نظر قوانین بین المللی به هیچ وجه اجازۀ بکار گیری هارپ به عنوان سلاح را ندارد. و این سوء استفاده، با افشا نکردن آن، هر روز بر وقاحت آمریکا می افزاید و شدید تر هارپ را بکار می برد و مردم ایران را در معرض مرگ زود رس قرار می دهد.

لطفا … به این فریادها توجه کنید.

مرگ مردم ما در ایران ، مساوی است با مرگ ما درهر جای زمین. پس قبل ازآنکه بمیریم ، بپا خیزیم.

نیاز ما به تشکلی واحد و فعال در گسترۀ جهان، نیاز فوری امروز ما است.

مجامع جهانی، باید از خطری که مردم مظلوم در بن بست ایران را تهدید می کند آگاه شوند. هزاران هزار ایرانی باید در مقابل مقرهای سازمان ملل و در مراکز شهر های مختلف جهان، این فریاد را به گوش جهانیان برسانند.

متوقف کردن آمریکا، وظیفۀ ایرانیان خارج از کشور است. همت و انسان دوستی تا سر حد مرگ، امروز یک وظیفه برای هر ایرانی است.

وحدت را می شود از افشای جنایت هارپ آمریکا و رژیم ملا در ایران شروع کرد.

تشویق مردم به مبارزۀ صلح آمیز در ایران؟ !

تظاهرات صلح آمیز، دو بار به بن بست رسیده است!

ایران واحد، نیازمند حرکت در پرتو مشعل اتحاد

نابود باد رژیم ملا

نابود باد امپریالیسم آمریکا و شرکا در منطقه

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.