خط قرمز کرونا- اعلامیه شماره 30

خط قرمز کرونا- اعلامیه شماره 30

جبهۀ مردم برای نجات ایران – خط 3

اعلامیه شمارۀ 30

02.05.2020

امروز را اما، خط قرمز و پهن کرونا، از دیروز جدا می کند. خطی که در آن ایدئولوگ امپریالیسم،” هنری کیسینجر” دندان نشان می دهد و عریان می گوید: ” نجات زندگی مردم مهم نیست ، سرمایه داری را نجات بدهید”.

تا دیروز اگر گروه هایی تحت نام سوسیالیسم و کمونیسم با هم متحد شده و با حذف واژۀ امپریالیسم از اظهارات سیاسی خویش، سعی در تطبیق خود با امپر یالیسم و ورود به حیطۀ سیاسی ایران با متد سوسیال دمکراسی غرب، می کردند، و خواهان بر خورداری از پشتیبانی توده ها ی زحمتکش، در صدد پیاده کردن نوعی سیاست سرمایه داری داخلی و تطبق با امپر یالیسم در سیاست خارجی بودند، و به گسترۀ این سوسیالیست ها، کمونیستها و چپ ها هر روز اضافه می شد، و در واقع، تا پشت خط کرونا، طیف وسیعی از چپ ایران را، از هر طرف در بر می گرفت، امروز خط قرمز کرونا، دیدگاه تمام این خطوط میانی یه تطبیقی را در هم کوبیده است و در تحمیل مرگ عنقریب انسان ها، خلوص انقلابی و مبارزۀ جدی را دیکته می کند. و ضربدر بزرگی بر تمام راه های تطبیقی با امپر یالیسم کشیده و بازی با کلمات، ومفاهیم سیاسی و سفسطه را، که از ویژگی های تطبیقی ها است در زباله دانه تاریخ ریخته است.

امروز جامعۀ ایران و جامعۀ جهانی محتاج انسان هایی صادق به اصل ماکسیسم لنینیسم، بدون هیچ گونه آبکی کردن و تعبیرها و تفسیرهای امپریالیسم پسند است. امپر یالیسم چاقورا بر شاهرگ مردم جهان گذاشته است و عنقریب است که با وقاهت تام جانش را بگیرد ، و هنوز برخی در خواب کردن و خاله بازی های شورایی و دموکراسی در جستن مفری میانه می گردند.

تنها راه رهایی با قدرت و شهامت هر چه تمامتر، زدن به ریشۀ امپر یالیسم، دشمن انسان است.

خط قرمز کرونا می گوید بازی تمام است. میانه روی تمام است. تطبیق با شرایط امپریالیسم و رقصیدن

به رنگ آن، تمام است. مبارزه جدی علیه امپر یالیسم و مبارزۀ خالص و شدید جهانی، علیه این هیولای پیر و پوسیده راه نجات انسان است.

284 میلیارد دلار درآمد 3 هفتۀ دکان جهانی آمازون شده است. در جایی که گرسنگان جهان میلیونها، آمار بیکاران در طبقۀ کارگر و اقشار متوسط، آمار ورشکسته شدن بورژوازیهای ملی، آمار دولت های تا کمر در گل و انسان های بی آیندۀ محکوم به مرگ، سر به فلک کشیده است.

لطفا بیدار شویم . آژیر مرگ را که بی وقفه می زند با تمام جان بشنویم ، بازی تمام شده است. این بازی های پوچ و توخالی، قهر و آشتی اتحاد احزاب و سازمان ها را پایان دهیم.

و یکبار برای همیشه به کمی دورتر از جایی که ایستاده ایم نگاه کنیم. زمین زیر پایمان، باتلاقی بیش نیست، که همه داریم در آن فرو می رویم .جهان در جنگ بیولوژیک آمریکا در حال غرق شدن است. گول هو و جنجالهای کی بود کی بود من نبودم آمریکا را نخوریم. آن خودی و ناخودی نمی شناسد، قصد جان همه را کرده است. بازگشت همه به اصل مارکسیسم لنینیسم ستون اصلی وحدت است.

مارکسیسم لنینیسم خالص، بی هیچگونه تعبیر و تفسیر، و ره گشایی برای ادامۀ زندگی امپر یالیسم، رمز پیروزی است . آتش درون انسان های انقلابی، کافی برای سوزاندن ریشۀ تمام آنانی است که خواهان نجات سرمایه داری، و مرگ هفت میلیلارد انسان اند می باشد. انفعال، و راه های میانی و تطبیقی بطور قطع محکوم به شکست هستند. شرف انسانی هر فرد انقلابی، مانع قبول فرمان امپریالیست ها در تعین مرگ و زندگی جامعۀ انسانی است. شعار امروز

سرعت ….دقت… خلوص مارکسیستی لنینیستی

پایان تمام راه های میانی و تطبیقی با امپر یالیسم

اتحاد نیروهای ایران و جهان و زدن تمام ریشۀ امپر یالیسم

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.