خط زندگی

خط زندگی

فرح نوتاش

دسامبر 2000 وین

 

گم شدن در باد

گم شدن در یادها

گم شدن در ولوله

در زمین و آسمان و آب ها

گم شدن در قصه و دفتر

گم شدن در آهها

 

آیینه گردان حقیقت

زیستن در نور

اندیشه در نور

پرواز در نور

نبردی مستمر

با تفرعن, ظلمت و زور

 

نه

هرگز نمرده

زنده و عاشق

مشعل عشقش فروزان

الفت عشقش تراوت

گرمی عشقش بشارت

سرخی عشقش

کار و پیکار

 

اتصال نقطه مرگ و تولد

خط زندیگیست

با توالی و ردیف هزاران نقطه

در گردش … و چرخش

با گریزو

افت و خیز

 

شاخص بود و نبودها

خط زندگیست

طرح و تکرار فقط یک نقطه

و خط را ندیدن

برای نفی آن … چشم بر هم نهادن

ندیدن نا شنیدن

و سکوت ممتد از خط

افشای خروش رشگ

و دود وحشت

از بلوغ خط

و از

پرتو فشانی ست

استمرار خطی

پویا

شکوفا

رو به خیز

با ردیف نقطه هایی

الماس گون

پر درخشش

پر ستاره

پر تداوم.

Comments are closed.