خجسته باد

خجسته باد

خجسته باد... این جشن بهاران

خجسته ...

گر چه با زخم زمستان

خجسته انقلاب و... گفتن نه

علیه زور و خفت

علیه تخم استعمار و نکبت

 

هدف ها و... شعارها

همه ... در سطح عالی

لیک افسوس ... به میدان آمدیم

بی تشکل ...

همه با دستان خالی!

 

خجسته انعکاس سرنگونی

طنین با شکوهش سال خونی

بلند از هر گلو... در دشت ایران

خجسته ...

ترس و لرز ... در بیت ویران

 

هلا ای مادران مانده در درد

نشان این بهار ...

یاس زرد... بنفشۀ  زرد

نشان از گرمی و نور

نه بخشش...

امید و انتقام و جنبش و شور

 

هدیۀ کرده ایم...

چشم و سرو جان

نه در خانه ... به میدان

ز خون سر خ ما رنگین

گذر ... معبر... خیابان... قفل زندان

 

نه اصلاح و

نه بار خفت هر گونه سازش

رهایی یا که مرگ

رمزگشایش

چنین بودیم ما ... در مسلخ عشق

همگی خالص و خلص

دل و جان مملو از عشق

 

هلا ای مادران مانده در درد

نشان این بهار ...

یاس زرد... بنفشۀ  زرد  

نشان از گرمی و نور

نه بخشش

امید و انتقام و جنبش و شور

 

شعار ما ...

رهایی از فریب گند مذهب

آزادی... و عدالت ...استقلال

دفن استعمار و انگل

 

 

فرح نوتاش

وین    20 مارس 2023 

 کتاب شعر 10

www.farah-notash.com

Comments are closed.