حملات تروریستی در آمریکا

حملات تروریستی در آمریکا

و اهداف پشت آنان

فرح نوتاش                 جبهۀ جهانی ضد امپریالیسم           قدرت زنان      وین 2016.06.17

 

ا گر چه حملات تروریستی اخیر در آمریکا، با مسئولیت اسلامیست ها سازماندهی و اجرا می شوند، لیک حملات تروریستی در آمریکا دارای پیشینۀ تاریخی هستند. ترورهای زنجیره ای برادران کندی( رئیس جمهورهای آمریکا) یکی بعد از دیگری، مرلین مونرو ، جان لنون و... از مشهورترین بخش فعالیت های سی آی ای ، تحت فرمان اربابان صهیونیستی قدرت آمریکا، سر مار، مار امپریالیسم آمریکا بوده است.

اگر چه پس از هر ترور، رسانه ها چنان فضا را مغشوش می کنند که یافتن حقیقت همچون راه رفتن در مه غلیظ می نماید، لیک آشنایی با ماهیت امپریالیسم و فراموش نکردن تاریخ آن ، یافتن حقیقت را حتا با چشمان بسته نیز آسان می کند چه بماند در گذر از مه غلیظ .

در حقیقت ترور، بخش جدایی ناپذیر و محض از مشخصات امپریالیسم است. اگر چه امپریالیست های آمریکا همواره سخن از دمکراسی می رانند و خود را پشت نقاب دروغین حقوق بشر مخفی می کنند لیک تروریسم ابزار دیکتاتوری پنهان آنان است. و تا روزی که امپریالیسم وجود دارد ، حملات تروریستی تحت نام های مختلف ادامه خواهد یافت. بوجود آوردن و توسعۀ سازمان های تروریستی در جهان و انواع سازمان ها و جنبش های اسلامیست در جهان ، از بخش فعال و تخصص امپریالیست ها می باشد.

تمام حملات تروریستی در آمریکا ،که تحت مسئولیت داعش اجرا می شوند ، دارای یک هدف اصلی و مشترک هستند. اهداف مختلف دیگر در درجات بعدی مطرح می شوند.

اولین هدف از ترور توسط جوانان مسلمان، با تحصیلات پایین ، شستشوی مغزی شده توسط مأموران آمریکا ، انکار حقیقت محض است. حقیقت ایجاد سازمان دهی اسلامیست ها ، تعلیم آنان در پایگاههای نظامی آمریکا، مسلح کردن آنان و تظاهر به دشمنی با آنان از سوی آمریکا است. تظاهر به دشمنی با آنچه که امپریالیستهای آمریکا خود خالق آن بوده اند. اهداف دیگر هر دفعه متفاوت اند.

در سال های اخیر، بعد از تخلیه اسرائیل توسط جهودان آلمانی تبار بسوی آلمان، ترور در مجلۀ فکاهی چارلی هبدو در فرانسه به بهانۀ کاریکاتور اهانتی به پیامبر مسلمانان و همچنین حملۀ تروریستی به بقالی جهودان در فرانسه، برای حرکت دادن جهودان فرانسه به سوی اسراییل، توسط امپریالیست ها طراحی وتوسط اسلامیست ها یشان اجرا شد . حضور نتان یاهو نخست وزیر اسرائیل در تظاهرات وسیع " من چارلی هستم " در پاریس، علا رقم خواستۀ ارلاندو رئیس جمهوری فرانسه، و همچنین حمل چهار جنازۀ ترور شده از مغازۀ جهودان، برای بخاک سپاری در اسرائیل، بخش احساسی این نمایشنامه بود . چنانچه بعد از این ترور و نمایش موفق آن ، تعداد کثیری از جهودان فرانسه به اسرائیل مهاجرت کردند.

جهودان عراق نیز تمایلی به ترک عراق به سوی اسرائیل نداشتند. انفجار بمبی در محلۀ آنان توسط نوکران امپریالیسم، با مقصر اعلان کردن مسلمانان، باعث حرکت جهودان عراق بسوی اسرائیل شد.

دومین هدف از ترور در کلوب همجنس گرایان اورلاندو ، انتقام از اسلام (کسیوس کلی ) محمد علی بوده است. محمد علی نه تنها در مسابقات روی رینگ بوکسوری پیروز بود ، همچنین با بیان خود بعد از هر پیروزی از تریبون موجود به جنگ با امپریالیست ها می شتافت.

او ضد تژاد پرستی بود. او ضد جنگ بود. و او به اسلام روی آورده بود. اسلامی که اربابان صهیونیستی قدرت در آمریکا از آن متنفر بودند. چرا که در مستعمرۀ جدید خود فلسطین، به اندازۀ کافی مسلمان می کشتند و نیازی به حضور مسلمانان بیشتر، در ایالت متحدۀ آمریکا نداشتند. چنانکه ترامپ کاندید ریاست جمهوری آیندۀ آمریکا، از کنگرۀ صهیونیستی آمریکا، نیز آنان را نمی خواهد.

محمد علی خاری در چشم آنان بود . او بعد از هر مسابقه با صدای بلند فریاد می زد : من سیاه هستم . من زیبا هستم. من عالی و برجسته هستم و نام من علی است. من با ویت کنگ ها ( ویتنامی های کمونیست در ویتنام شمالی، که آمریکا در جنگ با آنان بود ) جنگی ندارم چون آنها هرگز مرا بردۀ سیاه خطاب نمی کنند.

به راستی او سیاه و زیبا بود. اما اعتماد به نفس او حتا زیبا تر بود . انسان سیاه تحقیر و تبعیض نژادی شده ، حالا تمام قد ایستاده و خود را زیبا وعالی می شمرد و معرفی می کرد. و جایی که مسلمانان تحقیر می شدند او به اسلام روی می آورد.

شعار جنبش سیاهان در سال های 70-1960 : " سیاه زیبا است" از همین جا می آید.

امپریالیست های آمریکا می تر سیدند علی را هم مثل مارتین لوتر کینگ ( یکی از رهبران جنبش سیاهان) ترور کنند. ولی آنقدر به اعصاب او فشار وارد آوردند تا او به بیماری پاکینسون مبتلا شد.

آری آنان علت بیماری پارکینسون علی بودند.

محمد علی ، بار دیگر با مرگ خود ، توجه جهان را به طرف شعارهای سیاسی خود جلب کرد.

ترور در کلوب همجنس گرایان برای انتقام از علی وتحقیر اسلام علی ترتیب داده شده بود.

لوات (همجنس گرایی) در اسلام ممنوع است. انگار ادیان دیگر کمی بهترند !

و این ترور برای رسوایی این ضعف در اسلام و در پی آن تحقیر مجدد مسلمانان و گرفتن رأی مردم برای کوبیدن مسلمانا ن بود . گواه: افزایش محبوبیت ترامپ از کنگرۀ صهیونیستی آمریکا ، بعد از این ترور در آمریکا است.

از سال 1976 که اربابان قدرت صهیونیستی آمریکا القاعده را ، ودر 1992 که طالبان را، و در 2011 که داعش را در خاور میانه فعال کردند ، از طریق اعمال بربریت توسط اسلامیست ها بر مردم، سبب نفرت مردم جها ن از مسلمانان شدند.

این ترور بخشی از آماده سازی دوبارۀ مردم جهان برای غارت معادن مسلمانان بود.

عمر متین، شلیک کنندۀ اورلاندو ، یک جوان مسلمان متولد آمریکا بود. قطع نظر از اینکه او همجنسگرا بود یا نه، توسط مأموران آمریکا، شستشوی مغزی شده بود تا اسلامیست شود.

رآس صهیونیست و نژاد پرست قدرت در آمریکا معتقد است که ، معتقدین به اسلام حقیرند وباید تحت کنترل توسط داعش آنان باشند ولی معادنشان عالی است. از این رو مسلمانان را در خاور میانه توسط داعش می کشند و معدنشان را در اختیار می گیرند.

باور طراحی حمله به برجهای دوقلوی منهتن ، توسط آمریکا، نیز سخت بود . ولی هم اکنون 28000 صفحه گزارش ، راجع به اقدامات سعودی ها در رابطه با آن آمادۀ انتشار است. سعودی ها نوکران آمریکا هستند. از سال 2001 به بهانۀ حملۀ افغان ها به برج های منهتن، آمریکا و چند عضو ناتو به به غارت ارانیوم از معادن افغانستان مشغولند. و از آن زمان، در آنجا صلحی نبوده تا زندگی عادی و مدرسه برای کودکان جاری باشد. گواه: پناهندگان افغانی در اروپا که از تحصیل محروم بوده اند.

بعضی از اعضای ناتو در ائتلاف ضد تروریست در سوریه نیز برای دریافت سهم خود شتافته اند ! مردمی که علیه پذیرش پناهندگان هستند باید غارت منابع سرزمین های پناهندگان ، توسط

آمریکا و شرکاء را نیز در نظر داشته باشند.

آمپریالیسم آمریکا، مصمم به ادامۀ سیاست خارجی خود، درهم کوبیدن مردم خاور میانه و آفریقا است تا معادن آنان را توسط داعش در جنگ های نیابتی در اختیار بگیرد.

میلیون ها پناهنده که به دلیل سیاست خارجی آمریکا، از آفریقا و خاورمیانه به طرف اروپا روان هستند و سبب مشکلات بسیاری برای اروپا شده اند، آمریکای بی شرم را وادار به جستجوی

ماسک هایی برای پنهان شدن در پس آن می کند، تا به این فضاحت ادامه دهد. از این رو گهگاه

ترور هایی را در ایالات مختلف آمریکا توسط ارتش اسلامیست های خود، ترتیب می دهد.

این قربانیان، هزینه های لازم داخلی، برای سیاست وحشتناک خارجی آمریکا هستند.

نابود باد آمریکای هزار چهرۀ تروریست

 

Womens-power.farah-notash.com

Comments are closed.