حزب توفان در برزخ تضاد ها وخطرات آن

حزب توفان در برزخ تضاد ها وخطرات آن

جبهۀ مردم برای نجات ایران – خط سوم

اعلامیۀ شماره 35

2 مرداد = 23.07.2020

بیانیه اخیر حزب توفان ” برنامۀ همکاریهای جامع 25 ساله ایران و چین” گویای کامل

بیش از دونسل تضاد درونی در حزب توفان است و در نتیجۀ آن، این حزب سالیان درازی است که نه تنها به انفعال و انزوای کشیده شده است، بلکه نقش ترمز را در اتحاد چپ ایران نیز بازی کرده است . این بیانیه با هدف قاطع تغییر، وگشودن راه اتحاد چپ در ایران نوشته می شود. و با توجه به این که اعضای یک حزب، الزاما در تمام موارد عقاید همسانی ندارند، در برخورد با این مطلب نیز، انتظار همسویی از درون حزب توفان نیز می رود. دیدگاه نویسندۀ این بیانیه، همواره حاکی از فوران تضاد ها بوده و نقش غالب را در حزب توفان داشته است. حال موقع زیرورویی حزب توفان ، برای ایجاد تشکل بزرگ چپ ایران فرا رسیده است. زیرا مرگ برای چپ ایران در این مرحله، که مردم ایران از گرسنگی و کرونا و هزار بدبختی دیگر میمیرند، هزار بار بر انفعال فریبکارانه و ادامۀ روزمرگی ارجحیت دارد. شعار قلبی ملت ایران:

مرگ چپ غیر متحد و یا چپ متحد و متشکل

بیانیه درسیزده بخش به مطالب مختلف نظر افکنده است. و در بخشی نویسنده سعی کرده آنچه را که در بررسی هر قرار داد می بایست در نظر گرفت ارائه کند. و این بخش شاید مفید ترین بحث این بیانیه باشد. و ما بقی، تکراری و غرق، در آنچنان آشفتگی تضاد ها است که تراوش مدام آن، این حزب را به ایستایی و انزوای نیم قرنی کشانده است. در جایی که در شرایط کنونی ایران، اتحاد همه نیروهای چپ و یاری به ملت ایران، مهمترین گام هر حزب و سازمان می بایست باشد.

تضادهای اصلی حزب توفان در رابطه با انقلاب و رهبریت سنگ بنای فاصله هاست.

در جایی که توفان خود را مارکسیست لنینیست معرفی می کند و صدر سایتش مزین به

تصویر بزرگان مارکسیسم است، و همواره انتقادش از حزب تودۀ ایران بر محور رویزیونیسم می چرخد ، ولی خود حزب توفان یک رویزیونیست کامل و تمام عیار است!

مارکس : دین افیون توده هاست. این یک شعار تو خالی نیست. این محور باور های مارکسیسم بوده و در طول فعالیتهای مارکس و انگلس به کرات ثابت شده است. تضاد بین آنچه که حزب توفان به آن چنگ انداخته و سعی در معرفی خود با آن می کند، با آنچه که در عمل به آن می پردازد فاصلۀ نجومی دارد. دفاع جانانه از جمهوری اسلامی در پشت شعار سرنگونی،یک فاجعه است. و این دفاع چنان زیرکانه انجام می پزیرد که راه انتقاد را بر هر تازه مارکسیست می بندد. دفاع از حکومت مذهبی و حمایت از آن به عنوان ضد امپریالیست تضاد اساسی ایدئولوژیک حزب توفان است!

گویی این حاکمیت جز از پخش سم شیعی گری انجمن حجتیه مرموذ استعماری در کار دیگری است!

و پوشش این حمایت همواره سرنگونی رژیم ایران است!

به غیر از این که اساسا دین بال فئودالیسم و سرمایه داری است. چطور ممکن است

حکومتی رانت خوار ودزدی که کمر تولید داخلی را شکسته و به فاصله های طبقاتی شدید دامن زده است و حتا،تحت عنوان نظام سرمایه داری هم نمی شود آن را طبقه بندی کرد و فقط نظام فاسد مافیایی ملایان است، آن را ضد امپریالیست جا انداخت؟!

اگر روزی حزب تودۀ ایران شعار ارجحیت کوخ نشینان بر کاخ نشینان روح اله خمینی را باور و از خط امام دفاع کرد، امروز که این رژیم سراسر کاخ نشین، دروغگو و دزد شناخته شده است، دفاع از این مفسدان زیر پرچم چپ، یک خطر جدی علیه چپ ایران باید تلقی شود. و این خط بطور کلی باید از عرصۀ فکری چپ ایران محو شود. چون یک میخ بزرگ بر تابوت چپ ایران است.

این ضدیت در نظر وعمل، ودو گانگی مستمر، یک خیانت آشکار و سم خالص بوده و ضد مارکسیسم لنینیسم است.

حزب توفان قائم بذات نیست. اگر حزب تودۀ ایران را از آن بگیرند، مثل شیر برنج ولو می شود. خود را در انتقاد مدام و کپی برداری از حزب توده می تواند روی پا نگه دارد.

تضاد ملایان با آمریکا از نوع تضاد آشتی پذیر است. همچنانکه 4500 نفر از فرزندان فاسد و انگل اشان درآمریکا با میلیارد ها دلار و یورو ارز مملکتی در حساب بانکی خود، درحال عیش و نوش هستند. ویدئویهای پخش شده از فساد آنان در فضای مجازی، واقعیت دردناک است و آخرین شاهکار، متعلق به پسر فاسد علی لاریجانی، یار وغار سید علی خامنه ای، رهبر معظم حزب توفان است!

در قرن بیستم و بیست ویکم همه شاهد بوده ایم که چگونه امپریالیست ها از مذاهب اسلامی به عنوان اهرم هایی برای سلطه وغارت ممالک مسلمان نشین در خاور میانه وآفریقا، سوءاستفاده کرده اند.

این عدم شناخت، و یا عمدا ندیدن سوء استفادۀ انگلیس و آمریکا از مذاهب دین اسلام برای به بند کشیدن مردم منطقه توسط حزب توفان، تضاد شدیدی را درکلیت حزب توفان ایجاد کرده است. و این حزب را به زانو در آورده است. و درعمل حزب توفان را، به یکی از اقمار ارتجاعی ترین بخش حاکمیت ایران ، چیزی شبیه انصار حزب اله مبدل کرده است. اگر انصار حزب اله با پرچم چپ می خواهد به میان مردم رود ، به درستی محو کامل آن از وظایف تمام چپ ایران است. در این مرحله، دفاع از رژیم ملایان نابکار،با سد کل چپ ایران باید روبرو شود.

حزب توفان در جایی که از شکل گرفتن یک مافیای حکومتی، می گوید،از “رهبر معظم” حرف می زند، و دفاع از خط همین رهبر مافیا را از وظایف خود می داند. و به بهانۀ دفاع از ایران از حمایت این باند کثیف مافیایی با زیر نویس سرنگونی، در نشریاتش سالیا درازی است که غافل نمی شود!

در این تضاد ها دارد غرق می شود، ولی خود را حزب خالص مارکسیستی لنینیستی معرفی می کند!

و هرگز نه صحبت جدی از مبارزۀ مردم بر علیه این باند مخوف با ندادن رای می کند ونه به آن بهایی می دهد!

و از چنینی و چنانی این قرار دادی که باید توسط باند مافیایی بسته شود می گوید!

ونگران سپردن پول هنگفت از این قرار داد به دست ملایان نیست!

که با غارت سریع توسط ملایان، ملت ایران را برای قرن ها بدخکار و گدا خواهدکرد!

و هی از شاخ و برگ می گوید و به محکوم کردن همۀ احزاب و سازمان ها می پردازد!

           هیچ قرار دادی توسط این دزدها نباید که بسته شود. و هیچ ذره ای از پول مردم ایران نباید به دست این تبهکاران برسد. سید علی خامنه ای خیلی غلط کرده است که خود را جای رهبر به مردم ایران غالب کرده و ایران را تاراج می کند. کسی نه به او رای داده و نه قبولش دارد . این بازی را ملت ایران قبل از هر قرار دای جمع خواهد کرد. اول تغییر رژیم و بعد معامله با دولت منتخب مردم ایران. همین وبس.

تغییر و یا عدم تغییر رژیم ایران توسط هیچ دولتی به مردم محترم ایران دیکته نمی شود. این مردم ایران است که تصمیم می گیرد چه حکومتی و چه دولتی داشته باشد، نه آمریکا ، اتحادیه اروپا ، روسیه ، چین و بورکینوفاسو.ما ملت ایران در این مرحله خواهان تغییر حاکمیت ایران بوده و مطلقا از تداخل مذهب با سیاست بیزاریم. و به رهبر معظم حزب توفان نه می گوییم و از اریکه قدرت با توان بالا، به پایینش می کشیم.

خون سر بریده رومینا اشرفی، خط قرمز ملت ایران است. مرگ را در همینجا به بریده شدن سر دختران دیگر، در خانه ها ترجیح می دهیم . مرگ رومینا اشرفی پایان رژیم ملا است. آمریکا و تمام دنیا با هم، عزم براندازی ملت ایران را نمی توانند تغییر دهند.

حزب توفان در همین جا یا بطور کامل انتقاد از خود می کند و به مارکسیسم لنینیسم باز می گردد و با بقیه چپ ایران همکاری می کند و یا همراه رهبر معظم اش، به زباله دانی تاریخ پرتاب خواهد شد. ملت ایران از دروغ و دوگانگی خسته و بیزار و جان بر لب شده است. شفافیت سیاسی را در تمام زمینه ها می خواهد و بر قرار خواهد کرد.

حزب توفان در جای که از حاکمیت های چین و روسیه همواره به عنوان رویزیونیست و امپر یالیست سخن می گوید، از آنان انتظار دارد تا برابر و برد برد، با ایران وارد معامله بشوند. گویی خطر تحریم، هر آنکه را که با ایران وارد معامله بشود تهدید نمی کند!

وسپاسگزار از ریسک خطر تحریم واگیر دار، توسط آنان در معامله با ایران نیست!

قضیه کسی است که وقتی آستین ات را بدهی ،دستت را هم می خواهد !

تخم دشمنی می پاشد. و از خیر و دوستی بیزار است. در جایی که چین و روسیه را دشمن مردم ایران معرفی می کند، به سلطنت طلبان و دیگر مخالفین خرده می گیرد که چرا مخالف قرار داد بین ایران و چین و روسیه هستند! و دشمنی آنان را جانبداری از آمریکا تعریف می کند. و خود شدید تر از آنان، سدی از نفرت بین کشورهای متعهد به پیمان شانگهای و مردم ایران می سازد!

و در جایی که چین و روسیه را دشمن ایرانیان معرفی می کند، بعد توضیح می دهد که برای منطقه چقدر خوب است که ایران با چین و روسیه قرار دادببندد و بعد می گوید که برای ایران هم بالاخره مفید است!

گویی مردم ایران باید برای ملاحظات منطقه ای تن به قرار دادی بدهند که در ضمن برای خودشان هم سودی در بر داشته باشد!

به تارو مار کردن تمام سازمان ها و احزاب چپ ایران می پردازد و بعد خواهان سر نگونی است ، در جایی که از جمهوری نکبت ملایان همواره دفاع می کند. و معلوم نیست این سرنگونی کمدی باید توسط چه کسانی شکل بگیرد!

         همه در تغییر جامعه می توانند نقش داشته باشند. و اتحاد ها مقطعی، بازمان بندی های گوناگون است. همه تا به آخر متحد هم نمی توانند باشند. پس در مرحلۀ اول، همۀ ملت ایران چه بخواهند و چه نخواهند در میدان علیه ملایان هستند. و بخشی از این اتحاد جبری است. درعرصۀ این مبارزۀ وسیع همه هستند و مجاهدین و سلطنت طلبان . وهر گز کسی قادر به ممانعت از این اتحاد جبری نمی تواند باشد. ولی آنان متشکل تر از بقیه هستند . و اگر بقیه متشکل نشوند، برد با آنان خواهد بود . پس باید انتخاب کرد ، رژیم فاسد ملا و زندان های خونریز. یا متشکل شدن و اتحاد چپ با تمام تفاوتها.

همه در مسیر مبارزه دچار اشتباهاتی می شوند، تاکید بر اشتباهات و ایجاد نفرت در جهت منافع ملت ایران نیست!

همه خواهان زندگی بهتر با راه حل های متفاوت هستند. فقط شمشیر نیست که جهت مردم را می تواند تغییر دهد. احترام و عشق اهرم براتری در راهگشایی است!

مردم ساده ای که در حمایت از رژیم شاه هستند، به دلیل خفقان موجود و عدم آشنایی آنان از سیستم های دیگر است.

آنان مدافعان بالقوۀ سوسیالسم اند. که در اتحاد بزرگ نیروهای چپ، همگی بالفعل در حمایت نیروهای چپ بزرگ خواهند شد. دفاع ازاین حاکمیت نکبت در وحشت از برد انقلاب توسط مجاهدین و سلطنت طلبان کار آدمهای تنبل و بی عرضه است.

رهبری انقلاب آتی ایران توسط زنان است. احزاب مردانه چپ جای خود را بشناسند!

 

فرمان ملت به چپ ایران: اتحاد سریع در تشکل بزرگ واحد برای نجات ملت ایران

پراکندگی و ننگ انفعال در کمک به مردم ایران در تغییر رژیم ، برابر با مرگ است برای چپ ایران

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست   قدرت زنان

فرح نوتاش

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.