حجاب اهرم استتار فساد ملایان و طالبان

حجاب اهرم استتار فساد ملایان و طالبان

فرح نوتاش           جبهۀ جهانی ضد امپریالیست   قدرت زنان             25 .05. 2022  

کیسه درازی با خنزر و پنزر، به نام جسد قاضی منصوری وارده از رومانی، هرگز از خاطره ها محو نخواهد شد. این سناریوی مسخره ملایان ایران، هرگز از طرف مردم ایران پذیرفته نشد.

و امروز عرضه جسدی بی سر، توسط دادستانی آبادان، به نام جسد حسین عبدالباقی، مالک و پیمانکار رانتخوار برج های فرو ریخته دوقلوی متروپل آبادان، سند مجددی بر بی شرافتی قوه قضائیه رژیم ملا در ایران است. رژیمی که نه تنها از گفتن دروغ ابایی ندارد، بلکه برای بکار گیری دروغ به عنوان ابزار حکومتی، هر روز با توسل به سفت کردن حجاب در صدد است ننگ تازۀ خود را بپوشاند. و در کنار هر فاجعه ملی برای تطهیر خود باز به سراغ حجاب زنان می رود. و در کنار هر دزدی کلان از بودجه های مفقود شده از خزانه ملی، دیوار جداگر بین زنان و مردان در پارک ها را بالا می برد. و این بازی مار هزار سر استعمار، برای جمع کردن بازنشستگان  معترض از خیابان ها به علت عدم پرداخت حقوق بازنشستگی، آنان را تشویق به ازدواج و نوزاد آوری می کند!

دوقلوی رژیم نابکار ملایان ایران، طالبان در افغانستان است که برای مخفی شدن از ننگ عدم شناسایی توسط جهان بعد از یک سال حکومت در افغانستان، با بی شرمی، با فروش تریاک روزگار می گذراند و می خواهد با تحمیل برقه و خانه نشین و بی سواد کردن زنان برای خود حیثیت دینی و خدایی دست و پا کند و ارباب خود، آمریکا را راضی نگه دارد. بیرون راندن زنان از اجتماع، و فلج کردن جامعه خواست شناخته شده امپریالیسم آمریکا و انگلیس است.  و تا روزی که اقتدار امپریالیسم در جهان باقی است، همین روال با اشکال گوناگون ادامه خواهد یافت

سئوال ما از زنان فعال ایران و افغانستان که برای رهایی زنان مبارزه می کنند این است:

آیا زمان آن نرسیده که بجای مبارزه با معلول و حواشی با علت و عامل اصلی “امپریالیسم”، و سیستم سرمایه داری مذهبی، مبارزه را شروع کنند؟  با امپریالیسمی که تحمیل فقر و بدبختی و واپسگرایی در ابعاد گسترده از اهرم های بقایش می باشد، و حجاب شاخۀ کوچکی از برنامه ضد انسانی آن است!؟

آیا زمان رسوا کردن ریشه ای ملایان شیاد نوکر امپریالیست ها، که برای استتار اعمال ننگین و غارت اموال ملی، حجاب تحمیلی را به عنوان وسیلۀ نمایشی خود بکار می گیرند، و توسط آن می خواهند خود را از وابسته گان به دین و خدا به جامعه غالب کنند، نرسیده؟ آیا زمان مبارزۀ اساسی، دوشادوش با مردان برای براندازی نظام سرمایه نرسیده است؟ آیا زمان تشکیل حزب کمونیست سراسری برای ایجاد نظامی سوسیالیستی و رهایی از یوغ امپریالیسم نرسیده است؟ مردان در کشورهای ایران و افغانستان، بیش از نیم قرن است که در دایره ای بسته بدور خود می چرخند و قاصر از اتحاد شده اند. آیا زمان سازمان دهی توسط زنان برای ایجاد تشکلی واحد نرسیده است؟

زنانی که نمی باید مردان را در صحنه مبارزات اساسی تنها گذارده و فقط با مبارزات صنفی خود دل خوش دارند و خواهان حق برابر بشوند. زنان باید در خط مقدم مبارزات طبقاتی پرچمدار رهایی انسان از یوغ نظام های مذهبی وابسته به امپریالیسم جهانی باشند. زنان مادر خوب معنای عدالت بین فرزندان را می دانند. آیا وقت آن نرسیده که زنان برای رهایی از ستم این حکومت های مذهبی دوش به دوش مردان در مبارزات جدی گام بر دارند؟

 و در ایجاد حکومتی شایسته انسان( سوسیالیسم) متشکل بشوند؟  و به تغییر اساسی ریشه ها به پردازند؟

تا رژیم های سرمایه داری به هر شکل مذهبی یا غیر مذهبی موجود باشند، نه وضعت زنان تغییر اساسی خواهد کرد و نه وضعیت مردان. درست است که وقتی زنان حق تحصیل داشته باشند و تحمیل حجاب نباشد راحت تر هستند، ولی آیا اگر این دو را ملایان بدهند، سزاوار است که ملایان و طالبان در حاکمیت بمانند؟! مشکل اساسی جامعه حضور این عناصر در حکومت است. و با اصلاحاتی از قبیل رفع مشکل حجاب و مدرسه نمی تواند رفع بشود. مشکل اساسی خود این سیستم شدیدا انحصار طلب مذهبی – سرمایه داری وابسته به امپر یالیسم است. و مبارزات صنفی از قبیل مبارزات برای حجاب گر چه مثبت هستند، ولی فقط مبارزه ای در حد راندن کف امواج دریا هستند. راهی به اعماق دریا ندارند و ضربه به ریشه این رژیم ها نمی توانند بزنند. زنان باید در تشکل های اساسی پر چمدار مبارزات باشند. اساسا مبارزات برای تغییر جامعه چنان در هم تنیده ، که گاهی برای نجات زنان، اول باید برای رهایی مردان کوشید.

مبارزه زنان علیه حجاب، مبارزه با یکی از شاخه های کوچک است. و دل خوش کردن به آن، فریب خود است.

ما برای کندن هیولا از روی زمین باید متشکل و مهیا شویم. حقوق برابر بین زنان و مردان از کتاب قانون داده نمی شود. از مبارزات میدانی برابر حاصل می شود. درتمام انقلابات جهان، زنان دوش به دوش مردان در مبارزات اجتماعی سیاسی حضور داشته اند. برابری در مبارزه ، برابری در حقوق را سبب می شود. زنان نمی توانند برای حجاب مبارزه کرده و خواهان حقوق برابر شوند. زنان باید در مبارزات ریشه ای دوش به دوش مردان مبارزه کنند. و مردان شاهد این برابری آنان در مبارزه باشند تا حقوق برابر به دست آید. زندگی سخت است. و کار زنان فقط زایدن نیست. طالبان و ملایان کوته فکر ایران زنان را با ماشین جوجه کشی برابر می دانند. زنان باید سیلی محکم بر دهان این یاوه سرایان بزنند. ودر عمل به آنان نشان دهند که درکشان بسیار نازل است. حق گرفتنی است. برای هر اختیاری باید مبارزه کرد. برای هر اقتداری باید سرمایه گذاری کرد. زنان نباید اجازه دهند که این شیادان دزد، با تحمیل حجاب آنان را از مبارزۀ اساسی جامعه که مبارزات طبقاتی است دور کنند. زنان برای خرد کردن سیستم سرمایه داری مذهبی و امپریالیسم جهانی ، باید وارد میدان مبارزه شده و پر چمدار اتحاد تمام نیروهای پراکنده شوند. زنان می توانند منشاء اتحاد اعضای پراکنده این خانواده عظیم  و پر قدرت مبارزان طبقاتی بشوند. همچنانکه مرکز وحدت تمام خانواده ها هستند.

به پیش ای زنان … بسوی مبارزات اساسی طبقاتی

به پیش ای زنان بسوی پائین کشیدن ملایان و طالبان از اریکه قدرت

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.