جولیان آسانژ

جولیان آسانژ

نه فقط باختن یک عمر...

بلکه این یک قانون جاری ...

و ابدی خواهد شد

هرگز شرم نمی شناسند این حاکمان جهان

هر روز بیشتر و بیشتر می خواهند

تعویق عبث است ... منتظر نباید شد

تمام باستیل های جهان را

باید که از بن ویران کرد

 

عجله کنیم...عجله ... عجله

زمان دارد در دستهایمان می سپارد جان

برخیزیم ... و همه هم را صدا کنیم

همه را... همه را ....همه را

همۀ مردم جهان را

فرمان فقط باید ...

به امر مردم بچرخش درآید

 

با پرش یک آن همگی

زلزله خواهد شد

با پرش یک آن همگی

زمین از مدار منظومۀ شمسی

خارج خواهد شد

این یک قانون است... اتحاد ما قدرت ماست

 

ما باید... به تمام زندان های جهان حمله کنیم

ما باید ... در زندان ها را خرد کنیم

ما باید... دیوار ها را پایین بکشیم

ما باید ... تمام زندانیان سیاسی را

بر شانه هایمان ... بیرون بیاوریم

 

ما باید جولیان آسانژ را آزاد کنیم

ما باید ... گردن آویز افتخار جهان

به او بدهیم

نشانی به شکل قلب با مورب نوشته ای

از راست به چپ... واز پائین رو به بالا

" زنده باد انسانیت"

 

ما باید ...

تمام سلاخ خانه هایی را که بر سر درشان

نصب شده کنسولگری ... یا که سفارتخانه

خرد کنیم

ما باید پایان بدهیم ... در یک حرکت پر خشم وسریع

به خیال ها و نقشه ها

و آرزو های کثیف حاکمان حرام زاده

در جهان

 

فرح نوتاش

وین 22.10.2018

کتاب 9

www.farah-notash.com

Comments are closed.