جایزۀ صلح نوبل و درخواست آن برای پزشکان کوبایی

جایزۀ صلح نوبل و درخواست آن برای
پزشکان کوبایی

فرح نوتاش                       جبهۀ جهانی ضد امپریالیست           قدرت زنان

وین 15.06.2020

با احترام قلبی از تمامی آنانی که در تحسین از پزشکان کوبایی و فعالیت درخشان آنان در کمک رسانی به مردم جهان در هنگام شیوع کرونا هستند، باید بطور جدی اعلان شود که جایزه نوبل دیگر دارای هیچ ارزش انسانی نیست.

از زمانی که مدیریت این جایزه سال ها پیش توسط صهیونیست ها تسخیر شده است، و جایزه هایی را به مناخیم بگین قاتل وحشتناک تاریخ ” در قتل عام صبر و شتیلا ” و دیگر قاتلان صهیونیستی مردم فلسطین اعطاء کرده، ارزش اولیه خود را از دست داده است. و برندگان این جایزه، همواره برای حمایت از برخی سیاست های خارجی آمریکا و اسرائیل بکار گرفته می شوند.

اوباما نیز برندۀ جایزه صلح نوبل است! او قبل از این که شروع بکار کند ، به دریافت جایزه صلح نوبل نائل آمد! غارت استعماری و ویرانی و کشتار در کشور های عربی با شروع بهارعربی از دستاورد های صلح اوباما ست! داعش، ارتش نیابتی آمریکا ، بر آمده و پرورش یافتۀ ارزش جایزۀ صلح نوبل اوباما است!

این جایزه وسیله ای برای ارتقاء بعضی های شده است ، که در مقاطعی از وجودشان برای پیاده کردن سیاست های خارجی آمریکا و اسرائیل بهره برداری بشود.

در خواست جایزه صلح نوبل برای دکتر های کوبا، کسر شأن پزشکان کوبایی، و دادن حیثیت به کمیتۀ صلح نوبل است.

زنده باد کوبا

زنده باد دکترهای کوبایی

مرگ بر آمریکا و اسرائیل نژادپرست که همه چیز و حتا ارزش ها و جایزه ها را در جهان خراب کرده اند

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.