جاودانه

جاودانه

فرح نوتاش

وین فوریه 2007

 

 

زندگی به پیش می شتابد

و ما... که سازندگان آن

در کجای این زمان

                       و در کجای این زمین

ایستاده ایم

و... ارمغانمان چی ست

ندای ما

به حرکت عظیم هستی

به کدامین سو...؟

و چه ...؟

و چه گونه...؟

آنان که بهترین ها را ... به زندگی هدیه می کنند

جاودانه می مانند

Comments are closed.