تظاهرات تاریخی در وین علیه واکسن اجباری

تظاهرات تاریخی در وین علیه واکسن اجباری

فرح نوتاش                                                               وین 20 نوامبر 2021

اگر چه دعوت از مردم برای شرکت در تظاهرات، توسط حزب آزادی اتریش (راست افراطی- نئو فاشیست ) صورت گرفته بود، ولی شرکت وسیع مردم بدون وابستگی های حزبی و سازمانی، این تظاهرات را به یک تظاهرات تاریخی مبدل کرد.

در سرتاسر این غافلۀ بی پایان هیچ پرچمی از حزب آزادی و یا احزاب دیگر دیده نمی شد. پرچم اتریش، پرده های بسیار بزرگ مزین به مفاهیمی علیه دیکتاتوری احزاب حاکم ، نه به حزب های مردم و سبز حاکم، به فاشیسم کرونا پایان دهید، دست از سر کودکان ما بر دارید ، همراه کوبه طبل ها، تنها ره آورد این تظاهرات عظیم نبود. دست نوشته های فردی اشخاص بر مقوا هایی که حمل می کردند ،مثل  دادگاه نورمبرگ برای دولت ، آزمایش هایتان را بر روی ما متوقف کنید، من برای بدنم تصمیم می گیرم، نه به واکسن اجباری، گویای خشم عمیق مردم علیه  نظم دهندگان نوین جهانی زیر چتر ویروس کوید 19 و واکسیناسیون بود

تظاهرات در ساعت 12.30 در مقابل نخست وزیری در میدان هلدن شروع شد و در ساعت 18 هنوز کف جاده کمر بندی مرکز شهر زیر قدم های مردان و زنان خشمگین از تمام اقشار و ملیت ها علیه اقدامات دولت همچنان داغ بود. دو مورد درگیری بین مردم و پلیس رخ داد و چند نفر دستگیر شدند ولی مشکل دیگری پیش نیامد

طبق تصمیم اتحادیه اروپا برای ایجاد مصونیت جمعی، تمام کشورهای عضو اتحادیه موظف به واکسیناسیون 64 % از جمعیت خود بودند. این رقم به 70 و 80% رسید و

حال واکسیناسیون اجباری مطرح شده است. این در حالی است که هیچ یک از کشورها تصمیم به وارد کردن واکسن مورد نظر خود نمی گیرند، و اتحادیه اروپا فقط واکسن از آمریکا و انگلیس وارد می کند

الکساندر شالنبرگ نخست وزیر اتریش واکسیناسیون علیه کوید 19 را از آغاز فوریه

سال  2022 ، اجباری اعلان کرده است. از این رو مردم اتریش در این تظاهرات تاریخی ، خواهان دادگاه نورمبرگ برای دولت هستند!

اگر چه به تازگی برای مردمی که واکسن نزده اند ، دعوت نامه هایی با تاریخ معین شده برای تزریق واکسن به آن ها فرستاده می شود، ولی بعد از این تظاهرات تاریخی وعظیم، دولت راهی بجز عقب نشینی از واکسیناسیون اجباریش ندارد.

 

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست   قدرت زنان

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

b79928881e

02_35

03_35

04_34

05_30

06_30

07_27

e87e8fd22c

Comments are closed.