تظاهرات امروز ایرانیان در وین در پشتیبانی از مردم ایران

تظاهرات امروز ایرانیان در وین در پشتیبانی از مردم ایران

فرح نوتاش

اول اکتبر 2022

 

امروز بعد از ظهر تا ساعت 18، میدان مرکزی شهر وین،” اشتفان پلاتز ” شاهد تظاهرات انبوه ایرانیان مقیم وین در پشتیبانی از مبارزات مردم ایران بود.

در طی این تظاهرات پر شور که به سه زبان فارسی، انگلیسی و آلمانی،انجام می شد، ایرانیان فریاد اعتراض خود را  علیه رژیم ملا به گوش جهانیان رساندند. تمام شعارها ، تکرار شعارهای درون کشور بود ولی به چند زبان. همراهی ریتمیک دهل نیز به شور آن می افزود.

1_12

 

همچنین پرده نوشته های بزرگی، مزین به همان شعارهای درون کشور، تصویری از آنچه که در ایران روی می دهد را به نمایش می گذاشت. 

آنچه که این تظاهرات را از دیگر تظاهرات متمایز می کرد، اتحاد و همبستگی بیشترایرانیان بود.

و مردم از ملیت های دیگر، با تحسین، این هماهنگی و همکاری رامی دیدند و مشارکتشان نیز برآیند احساس همبستگی آنان با مردم مبارز درون ایران بود.

2_12

 

در انتها، ایرانیان، سرود “ای ایران ای مرز پر گهر”  را بخوبی اجرا کردند.

وبروشورهایی برای تظاهرات بعدی، ساعت 14 روز 8  اکتبر در کارلز پلاتز ، جلوی اوپرا پخش شد. برگزار کنندگان این تظاهرات، آلترناتیو سوسیالیستی بین المللی و روزا ، فمینیست های سوسیالیست خواهند بود.

از کسانی که مایل به همکاری در تدارکات هستند خواسته شده به آدرس زیر رجوع کنند. 

ROSA-Sozialistische Feministinnen

-Internationale Sozialistische Alternative

1200 Wien, Pappenheimgasse 2 ,

  

و مردم با شعار

امسال سال خونه        سید علی سرنگونه 

میدان را ترک کردند.

3_11

Comments are closed.