تدارکات حمله نظامی آمریکا به ایران

تدارکات حمله نظامی آمریکا به ایران

جبهۀ مردم برای نجات ایران- خط سوم- نه ملا نه آمریکا

اعلامیه شماره 83

نهم آبان= 31 اکتبر 2022

 

اگر چه تمام تظاهرات خارج از کشور در افشای جنایتهای رژیم ملا و دفاع از حقوق مردم ایران

بوده اند، ولی این تظاهرات پیوسته و گسترده در جهان، با برنامه ریزی دقیق در شهرهای مهم جهان، می تواند در واقع بخشی از تدارکات قبل از حملۀ نظامی آمریکا، برای آماده سازی اذهان عمومی جهان پی ریزی شده باشد.

استفادۀ از تمام امکانات در ابعاد گسترده، سعی در توجیه حملۀ نظامی آمریکا به ایران، و پذیرش این حمله، توسط عموم مردم جهان است. بردن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل توسط آمریکا نیز مکمل این برنامه است.

ولی این نظر مطلقا به معنای دعوت ملی برای سکوت در مقابل رژیم ملا نیست. آنطوری که برخی این روزها دو باره ما را از لولوی آمریکا و ویرانی و کشتار و چند پارچه شدن ایران می ترسانند. و می خواهند تا ابد با ترس از حملۀ آمریکا به ایران ، مردم را فلج و تا ابد زمین گیر این رژیم فاسد کنند. مردم بارها خیز بر داشته و قتل عام شده اند. بالاخره یک بار باید ایستاد و خود را از شرسلطه استعمار انگلیس رهانید.( تقاضای پاسپورت انگلیسی برای ملایان و خانواده هایشان در اخبار بی بی سی، نشان از عمق فاجعه دارد. )

ایرانیان خارج از کشور که با عشق به میهن و پشتیبانی از مردم مظلوم ایران در این تظاهرات شرکت کرده اند، باید بدانند که طراح و صحنه گردان این مراسم عظیم جهانی آمریکا است. البته آنچه که در این تظاهرات گفته می شود و عکس هایی که به نمایش در می آیند، همه متاثر از مبارزات درون کشورهستند و اضافاتی مشاهده نمی شود. ولی آماده سازی جهان قبل از حملۀ نظامی، برنامه همیشگی آمریکا بوده است. و تمام رسانه ها نیز مثل معمول در حال انجام وظیفه هستند!

از آنجائیکه رژیم ملا فقط فرمانبردار است، و مجبور به اجرای فرامین صادره از انگلیس می باشد، فاقد هر گونه احساسی به مردم ایران بوده و ناتوان از تکیه به قوای ملی است. از این رو با تکیه بر نیروهای تا بن دندان مسلح سپاه، بسیج، حزب اله و حشدالشعبی و لباس شخصی های تبهکار، روبروی ملت ایران بوده و فکر می کند در مقابل حملۀ آمریکا، عضویت در پیمان شانگهای می تواند مانع سقوطش گردد

برخی فکر می کنند چه بهتر، آمریکا می آید و کار را یکسره می کند. و ایران را از دست ملا نجات می دهد. ولی این چنین نیست. تا کنون دیده نشده که آمریکا جز کشتار، غارت و ویرانی، ورها کردن ملل در فقر سیاه و خانمانسوز کاری دیگری بکند. و همواره با اجرای سناریوهایی از قبل، کشتار،غارت و چپاول استعماری خود را سعی کرده به عنوان نجات ملل جا اندازی کند

از این رو، آنچه که امروز در افق ملت ایران مشاهده می شود، چیزی جز رویارویی با دو امپریالیست آمریکا و انگلیس و نوکران آنان نیست.

حال برای رهایی از سلطۀ این دو امپریالیست، نیاز به وحدت تمام احزاب و سازمان های خواهان استقلال ایران و رهایی از استعمار کنونی و آتی، بیشتر از هر زمان دیگر مشاهده می شود.

کار از تظاهرات برای کشف حجاب گذشته و به مرحلۀ تشکل برای مبارزۀ جدی رهایی و استقلال ایران رسیده است.

در این مرحلۀ بحرانی، برای رهایی از یوغ استعمار، راه نجات فقط اتحاد نیروهای ضد امپریالیست و ضد استعماری است. و مسئلۀ ما زنان ایران در گام اول رهایی از یوغ استعمار گران است. وقتی استعمار انگلیس بشدت کشف حجاب را نفی می کند، ملایان نوکر بچه جرأتی می توانند سر پیچی کنند؟

همانطوریکه در ایران با نیروهای تا بن دندان مسلح ملایان انگلیسی روبرو هستیم. در میان اپوزیسیون، وابستگان به آمریکایی نیز شناخته شده هستند. راه نجات و استقلال دوری از هر دوی آن ها، و تشکل سریع، اتحاد ضد استعماری می باشد.

پیش بسوی تشکل واحد ضد امپریالیستی

پیش بسوی بلوغ سیاسی و اتحاد

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.