تجاوز

تجاوز

فرح نوتاش     قدرت زنان 31 اردیبهشت1393

خبر تجاوز به، بد حجاب ها در ایران، تقریبا با انعکاسی گسترده ای در جهان ، تبدیل به مزاح جهانی علیه ملا ها شده است !

صحبت از موضوعی که تازگی داشته باشد البته کنجکاوی هر شنونده ای را بر می انگیزد. ولی تجاوز در حکومت نوکران انگلیس در ایران به یک امر بسیار عادی تبدیل شده است.

تجاوز به زنان و مردان در زندان ها ، تجاوز به دختران زندانی قبل از اعدام ، تجاوز به مهمانان زن در عروسی در مقابل شوهرانشان ، تجاوز جمعی به تظاهر کنندگان دستگیر شده از خیابان های تهران ، قانونی کردن تجاوز به کودکان ، و حال ایجاد خبر رسمی تجاوز به بد حجاب ها... برای ایجاد حجابی بر شکست پروژه اتمی !

مگرملایان انگلیسی بجز تجاوز به حقوق مردم ایران کار دیگری هم در این 35 سال کرده اند؟

ترسیم نمودار تجاوز آن ها همواره سیر صعودی داشته است.

با شعار حمایت از کوخ نشین از حمایت توده های محروم برخوردار شدند و بعد که همه کاخ نشین شدند، به قانونی کردن تجاوزات به تمام شئونات زندگی ایرانیان الاخصوص غارت سرمایۀ ملی پرداختند.

حکومت ملایان انگلیسی، هرگز حکومتی برمبنای قوانین انسانی نبوده ، بر اساس تجاوزات فردی و جمعی آنان، به حقوق انسانی مردم ایران زیر نقاب مردم فریب مذهب ، شکل گرفته است.

دشمنان ملت ایران، در رأس آنان ملایان انگلیسی، نه تنها مانع تجاوزات هم، به ملت ایران نشده ونمی شوند، بلکه هر کدام با آزادی کامل بدون هراسی از باز پرسی و جواب ، با فراغ بال تجاوز به حقوق مردم ایران را از مزایای نوکری خود می پندارند.

هم چنان که عمر همپالکی هایشان در مصر(نوکر مرسی آمریکا یی وشرکاء ) با حمایت ژنرال

سی سی از مردم مصر، خیلی زود بسر رسید ، در ایران هم به زودی زود ملایان جواب این همه گستاخی خود را خواهند گرفت .

آنگاه امیدواریم شاهد روضه سرایی اشان نباشیم. مادران و زنان ایرانی هرگز اجازۀ چنین اهانتی را به آنان نخواهند داد. دخالت در امور خصوصی مردم ایران و تحمیل حجاب انگلیسی بر بانوان ایرانی ، برای عقب کشاندن مردم ایران ، همانقدر قرین موفقیت خواهد شد که پروژهای زلزله زای اتمی .

ملایان باید بدانند وقتی تجاوز به کودکان ایرانی را قانونی کردند، برگه فوت خود را امضاء و ابلاغ کردند . این رجز خوانی های امروز علیه زنان، فقط بعنوان زنگولۀ تابوتشان پذیرفته می شود و عنقریب دهان لجن پراکنشان را خاک پر خواهد .

درود به تمامی زنان و دخترانی که با تمام فتنه های انگلیسی منجمله حجاب تحمیلی مبارزه می کنند.

زنان و دخترانی که در رکاب ملایان انگلیسی و برای تحمیل نظریات نو استعمار مذهبی ملایان ، مزاحم زنان و دختران می شوند، اکثرا از زنان صیغه ای ملایان و زنان و دختران همان دزدها و جنایت کارانند که از اموال تاراج شده ملی ، سهم فراوان برده اند. این زنان بنده گان پول و ثروت اند. در تمام ممالک با تبلیغ آگاهانه از حیله های مزدوران استعمار، با ایجاد جو رعب و وحشت و دفاع از حجاب اسلامی سعی در استحکام پایه های متزلزل حاکمان دزد و استیلای استعمار گران را دارند.

قدرت زنان ، شناسایی آنان را، یک گام ارزندۀ انقلابی می داند.

فردا آنان نیز باید جواب گوی خیانت هایشان به ملت ایران باشند.

ننگ طرح خانه های عفاف چند سال پیش و صیغه های ساعتی شان یادمان نرفته . زیر کلاه شرعی نوکران انگلیس، صیغه های مکرر و فحشای مکتوب ،هلال ، و کم حجابی حرام است. و باید جلوی عمل حرام را با تجاوز گرفت ! قدرت زنان حتا از کشانده شدن به این گونه مباحث ارتجایی ننگ دارد.

ملا طائب باید خود را آمادۀ انتقام آتشین ما ، برای تجاوز مکررش به هنر جوی موسیقی 24 ساله با نام نسرین موسوی که فقط درحال عبور از محدوده میدان هفت تیر ، در روز های جنبش اخیر ملت ایران دستگیر شده بنماید. طائب بعد از تجاوز های مکرر او را به زیر دستانش پاس داد . و وقتی بعد از تجاوزهای جمعی ، او را که به پارگی وحشتناکی دچار شده بود به بیمارستان بردند ، بعد از مدت کوتاهی با دستور از بالا او را از بیمارستان ربوده ودر حوالی کرج سوزاندند. که شاهد بربریتشان نباشد.

شعلۀ خشم ما با آب تمامی اقیانوس ها هم خاموش نخواهد شد.

شما بجای دخالت در پوشش دیگران ، فکری به حال آن لباس و عمامۀ مسخرۀ خود بکنید.

این رژیم انگلیسی ، فشار امریکا را تبدیل به فشار بر مبارزان می کنند .

قتل عام زندانیان سیاسی نتیجه پذیرش تحمیلی قعطنامه 598 در تیرماه سال 1367

تجاوز به کودکان و زنان نتیجه پذیرش تحمیلی توقف پروژه اتمی .

قیام زنان ایران علیه این حکومت سراسر فاسد ،و ننگ خالص ، یک وظیفه انسانی ، یک جبر معاصر است. لباس انسان را پوشیدن ، و در مقابل ظلم به انسان سکوت کردن و بی تفاوت ماندن ، همدستی با ظالم جنایتکار محسوب می شود.

همه با هم بر علیه این جنایتکاران به پا می شویم.

ما هنوز انتقام نسرین موسوی و دیگر تجاوزات را نگرفته ایم که این رژیم انگلیسی خود را آمادۀ تجاوز به دیگران می کند.

Comments are closed.