بیست و هشت مرداد 1332

بیست و هشت مرداد 1332

28 مرداد، مهر ننگ ابدی بر پیشانی رژیم منفور صهیونیستی امپریالیستی آمریکا

و نوکران آن است.

28 مرداد، سر آغاز زنجیرۀ مصائب تحمیلی امپریالیستی است که منتهی به 

استیلای ملا در ایران شده است.

28 مرداد، روز پیوند ناگسستنی تمام مبارزان نجات مردم ایران 

از یوغ امپریالیستها باد . 

عشق جاودانۀ مبارزان، به یاد و خاطرۀ مبارزینی که، جان و عمر خود را در مسلخ شاه و ملا فدا کردند، نورو توان پیوند و مبارزه علیه 

امپریالیست ها و جلادانشان است.

افشای نوکران فریبکار امپریالیسم در صفوف مردم ایران، که به حمایت و ترویج روش نوین استعمار ( نئو لیبرالیسم) تحت عنوان نجات اقتصاد ایران مشغولند ، گام انقلابی امروز است. 

 

فرح نوتاش       جبهۀ جهانی ضد امپریالیست     قدرت زنان    وین  23 مرداد  -14 اوت 2018 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.