به تمام احزاب و سازمان های ایران وقاحت را نباید پذیرفت

به تمام احزاب و سازمان های ایران
وقاحت را نباید پذیرفت

عزیزان هموطن در تمام احزاب و سازمان های ایرانی

و هموطنان گرامی خارج از کشور

اگر ما به مبارزات دلاورانۀ مردم کشور خود بهاء ندهیم، نباید انتظار داشته باشیم دیگران ارزش آن را دریابند.

مردم شجاعی که در خانه مانده و به پای صندوق های رای نرفته اند، نه ترس، که کارد رسیده به استخوان هادی راهشان بوده است.

و این بدعت گذاری نوین مبارزاتی در تاریخ جهان، نیاز به معرفی جهانی و جلب نظر مراجعین سیاسی جهان، و پافشاری بر ” باز تاب نوین بین المللی”دارد.

تمام انتقاد های پوسیده و فرساینده و ملال آور و تکراری از هم را، لازم است به گنجه تاریخ بسپاریم. کسی که هنگام رفتن به جای جلو، به عقب می نگرد ، حتما زمین می خورد.

امروز حرف اول را برای تغییر ” قدرت” می زند. و قدرت ما در اتحاد است. و همیشه سلاح نیست که برنده است.

و برای دفاع از مردم در بند ایران لازم است که ما دست هم را بگیریم و در مقابل وقاحت سید علی بایستیم. باید دهن این مرد پست مزور را گل گرفت و تمام شاخه های اختاپوسی اش را یک جا قطع کرد. او حق ندارد از مردمی که در خانه مانده اند و بیرون نیامده اند، برای شرکت حماسی و پر شور تشکر کند و بعد با تقلب مهندسی شده ، آدم خرفت و عقب افتاده ای را به عنوان رئیس جمهور بر مردم ایران تحمیل کند. او در همین جا باید متوقف شود.

. سید علی خر خودتی

لازم است ما درعمل نشان دهیم که زنده ایم و قلب ما برای مردم مظلوم و در بند ایران می تپد.

به پیش ای زنان و مردان دلاور ایرانی.

در تمام شهرها، کمیته آشتی ملی بر قرار کنیم. و مشترکا برای رساندن ” نه بزرگ” مردم ایران به مردم جهان برنامه بریزیم .

در سه شهر پاریس، نیویورک و وین، سازمان ملل است.

لازم است برای رفتن جمعی و رساندن پیام “نه ” به سازمان ملل، و روز دیگر در مراکز تمام شهر ها تظاهرات به زبان محلی و انگلیسی، با شعارهای یکسان جهانی ارائه شود. تکرار تظاهرات و پیگیری مبارزات مردم ایران ،وظیفه مردم در خارج از کشور است. زندگی حقارت بار خوش نشینی در ینگه دنیا ، و بستن چشم بر مردمی که در آتش می سوزند ، برازندۀ هیچ انسانی نیست.

دو راه بیش نیست. جنگ داخلی، یا پیگیری شدید رفراندوم ملت ایران در جهان.

سید علی به زور لولو ابراهیم رئیسی، می خواهد خودش را به مردم ایران غالب کند. باید خود و لولویش را در یک قبر دفن کنیم.

ما قابل زندگی نیستیم اگر ادامه دهنده فریاد ملت اسیر خود نباشیم.

شعله آتش از سینۀ ما زبانه می کشد. و نیرو از ارادۀ مشترک ما متصاعد می شود. و این ارادۀ ماست که نظم نوین جهانی را بنیان می نهد. و دکان رذالت ملایان را برای همیشه در ایران و جهان تخته می کند.

نشانۀ عشق بارز ما به مردم مظلوم ایران، و زیر و رویی و تغییر، مراعات اصول برخورد و احترام ما به هم است.

ایجاد کمیته های آشتی در این هفته در تمام شهر ها و شهرستان ها ی جهان، و.

سامان دادن به تظاهرات گستردۀ نه به حکومت ملایان در ایران تا پایان هفته.

و نوشتن مقالاتی در مورد وضعیت مبارزاتی مردم ایران و فرستادن آن به رسانه ها لازم است.

بیائید به عنوان اولین گام همبستگی، سر در تمام سایت ها را با نه تزئین کنیم.

NO …نه

ما با اتحاد خود جهان را تکان خواهیم داد.

عشق بی مرز به انسان ها، زیبا و باشکوه است .

نظم نوین جهان را با عشق به انسان پایه ریزی خواهیم کرد .

 

جبهۀ مردم برای نجات ایران- خط سوم

اعلامیه شماره 58

فرح نوتاش

31 خرداد = 21 جون 2021

 

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

 

Comments are closed.