بهار

بهار

سرود برای کودکان

 

 

بهار بهار بهاره

بیاین دوستان دوباره

جشن گل ها ... جشن سرور و شادی

درختها سبز... در آواز هر چه ساره

 

شاخه ها در شکوفه تا نهایت

جوانه ها سرسبز و با طراوت

فواره ها در رقص و شادمانی

جوجه کفتر پر کشید با شهامت

 

کلاغ تو قارو قاره

دستامونو بهم بدیم دوباره

بدویم و بچرخیم توی صحرا

نشون کنیم تیغای هرچه خاره

 

سبزه کنار کوه رو

گوش کن صدای جورو

بره دوید با بع بع مادرش

دهقان نشوند بر خاک... دونۀ جو رو

 

فرح نوتاش

تهران اردیبهشت1371

www.farah-notash.com

Book 1

 

Comments are closed.