باج سبیل از رئیس جمهور

باج سبیل از رئیس جمهور

چه کسی می پنداشت

فردی با شرایط باج دهی

به عنوان رییس جمهور آمریکا

برگزیده شود

 

باج سبیل با برنامه ...

در سراسر دوران انتخاباتی

رأی افزونتر رقیب ...میلیون ها

 

کالج ها... شورای نگهبان ملایان آمریکا !

ترامپ جاه طلب را

مناسب اهداف استعماری خود

با عزم تصرف ارشلیم

شناخت

 

هیچیک از رئیس جمهوران قبلی آمریکا

جرأت نکرده بودند

گامی در جهت این عزم

رژیم صهیونیستی آمریکا...

بردارند و...

ارشلیم ... "بیت المقدس" را

بعنوان پایتخت

برای اشغالگران غیر قانونی

برگزیده و اعلام کنند

 

این اقدام .... خطرناک تر از

پرتاب تمامی بمب های اتمی ست

 

کنگرۀ صهیونیستی... مرکز شیطانی آمریکا

با تشکل های مسلح و ... غیر مسلح

هر روز با بهانه و کذب جدید

از ترامپ باج سبیل می گیرد

حال می خواهد...

او را ... به انجام کاری که دیگران با وحشت

از انجام آن طفره رفته اند

وادارد...

پرتاب بزرگترین بمب های جهان

 

یک واقعیت محض...

تمام تحریم های علیه روسیه

از ترشحات زهرآگین

رژیم ضد انسانی و صهیونیستی

آمریکاست...

 

ولی کم کم ... کنه مطالب

روشن می گردد

ارتباط دادن همه چیز به روسیه

بخش جدا نشدنی از برنامۀ

تصرف ارشلیم ... می باشد

 

ز چه رو... تصرف ارشلیم

این قدر خطر ناک است؟

و همانند پرتاب مهیب ترین بمب های جهان...

 

حتا ... مطرح کردن آن

نه تنها اسلامیست ها را

بلکه تمام مسلمانان جهان را

در حرکتی طوفنده

بسیج خواهد کرد

و تصور موقعیت جهودان جهان

سخت نخواهد بود...

 

جهودان ...

مردمانی که توسط صهیونیست ها

فریب داده شده

و اولین قربانیان این استعمار وحشتناک

که از طریق دودکش های هولوکوست

به سوی اشغال فلسطین تارانده شدند

تا ... ندانسته

آمال حریصانۀ صهیونیسم را

در تصرف ذخائر خاورمیانه

برآورند

 

صهیونیست ها ... واقف بر همۀ این حقایق اند

اما... در پس این حمایت کاذب... از جهودان

با خشونت کامل ...

در نقشه های غارتگرانۀ خود

به عنوان سرباز مجانی از آنان

سوء استفاده کرده

و در سرزمین های اشغالی ...آنان را

زیر خط فقر و محروم

نگه می دارند

 

شیطان های سلطه گر و باج بگیر...صهیونیست ها

برای محل سفارت خویش

ارشلیم را می خواهند

اقدامی در جهت

نقشه های فتنه جویانه

 

برای فرستادن اسرار دمکرات ها

به ویکی لیکس

دمکرات 26 ساله ...

در تاریکی کشته و در سکوت دفن شده است

حال ... در ادامۀ این باج گیری تهوع آور

ترامپ به لبۀ پرتگاه رانده می شود

او تصوری از هزینۀ هنگفت این باج

ندارد ...

 

 

یکبار در زندگی ...

هر انسان ... بی توجه از هزینۀ آن

باید از شرافت خود... دفاع کند

باج دهی مدام ترامپ کافیست

ارشلیم...باج سبیل ؟

برای حفظ مقام رییس جمهوری او؟

باج دهی موقوف

او باید... با بلند ترین فریاد ها

از اپوزیسیون آمریکا

یاری طلبد...

آنان... سالیان درازی ست که منتظرند

تا رژیم صهیونیستی آمریکا را

پایین بکشند

او باید به کمک اپوزیسیون مسلح و شجاع

تمام اعضای بیمار کنگره را

دستگیر کند...

و نباید... هرگز بمبی پرتاب کند

 

فلسطین ...

سرزمین فلسطینیان با مرزهای 1940

او در آمریکا ...

ایالت جدید ی با نام اسرائیل ایجاد کند

و تخلیۀ فلسطین را

از وجود تمام مهاجرین غیر قانونی

آغاز کند

فلسطین تنها نیست

جهانی ... حامی فلسطین است

 

 

فرح نوتاش

وین3.12.2017

کتاب شعر 7

www.farah-notash.com

Comments are closed.