این چیست

این چیست

 این چیست که پیوسته

برخاک میهن ما جاریست

این چیست که هق هقی دائم

همرهش ساریست

این چیست

که مدام گرم است و سرخ

می جوشد پر موج می خروشد

می دود ...می شکافد راه خود

در خطوطی بسیار

در سرتاسر ایران

...

این طپنده خون فرزندان ایران

از زیر در زندان

روان بر هر گذر...بر هر خیابان

و صدایی... نه محزون بس فراتر

گسترده هق هقی دائم

جگر سوز استخوان سوز

داد خواهی زنان و کودکان و مادران

در سرتاسر ایران

...

و ما... فرو خوردگان بغض خویش

ایستاده در پذیرش ننگ و بربریت

نظاره گر اعدام ها

...

باید سیل آسا خروشید

باید طوفان شد

باید صاعقه وار فرود آمد

و سوخت سلطۀ تحجر

و تمام قوانین استحکام بربریت را

 

فرح نوتاش   وین   1393خرداد

Womens-power.farah-notash.com

Comments are closed.