این اوست

این اوست

چگونه بگویم که باورم کنید

این... من نیستم

که ایستاده در برابر شما

و می خواند سرود عشق

این... اوست

 

این ... من نیستم

که... گره خورده نگاهش

با نگاه جان شما

و می پراکند با واژه های خویش

عطر اتحاد در فضای رزم

این... اوست

 

این من نیستم ...

که خانه کرده در صدایش

زهر تلخ شکنجه ها

و دیده به چشم خود

زخم تیغ قساوت

بر زبان و گلوی هم بندان ...

این ... اوست

 

مرا... در سپیده دمان صبحگاهی

که هرگز نپیوست به ظهر و غروب

به همراه هزاران زندانی یه دست بسته

زخمی ...

و شکسته استخوان

بردند به قتلگاه های تیر... و دار

 

و دیدم و شنیدم به گوش خود

قبل از سکوت محض

دلاوران بی شماری

که خلاصه گشتند بی هراس

در اوج آخرین فریاد

نابود باد نظام نقاب داران

نابود باد نظام سرمایه

 

این ... من نیستم

که می خواند سرود عشق

این ... اوست

این اوست که ایستاده استوار

در برابر شما

سرشار از شور لایزال

آئینه ای تمام ... از شور نبرد شما

و می پراکند ... در فضای هستی و بودمان

امید...

 

این ... اوست

که می دهد بشارت

در نغمه ای نوین

 

ما ... راهی یانیم ... ما و راه

ما آینده سازانیم ... ما و آینده

ما پیروزمندانیم ... ما و پیروزی

ما... دگر گون می کنیم خود را

                                      ما و دگر گونی

ما... زیرو رویی ... زلزله ... جهان و انقلاب

                                                      ما ... جهان و انقلاب    

 

این همه تغییر ... محتاج اتحاد

وحدت کمی ... بی تغییر در اصل کیفییت ؟

پوچ ... یک توهم

 

رنگ باختن و به رنگ زمانه شدن

و دریافت نان به نرخ روز...

افتخار نیست

انتخاب تشت مسی

بجای خورشید است

همسنگی ست با رفتار وزغ

و نه انتخاب بلند قامتان در تاریخ

 

از اصول راه مردم

وحدت گفتار و کردار

صداقت ...اولین اصل است

پیوند ازهر نوع در خفا

با امپریالیست ها و شرکاء

عبور از خط قرمز

و ...آغاز اسارت و باج دهی ست

شروع سازشکاری با خصم و

فریب مردم است

 

خشت کج ...

تا ثریا می برد دیوار کج

 

در عرصۀ عمل ...

گزینش گاه دشوار است

انتخاب کج راهه ... بجای راه

دارد به دنبالش اسارت

 

اولین سنگ را لطفا

آنکه بی گناه است بزند

انتقاد از دیگران همواره سهل

انتقاد از خود... چه سخت

 

 

چه باید کرد ؟

بربندیم چشم ... بر جهانی خون ودرد؟

بگذریم از خیر تغییر جهان؟

بگذریم از معبر این زندگی

تسلیم... چوخ بختیار و منفعل

یا ... گزینیم راه تغییر ؟

اولین گام ... خود دگرگونی

جنگ سهمگین با خویش

 

باز گشت به آمال ازل ...

به خلوص ... پویایی

به عشق مبدأ

و بر کشیم خط قرمز

به خمودگی ... پیری ومصلحت جویی

به تهی شدن از... عشق و عهد ازل

 

انتقاد از خود

اوج بلوغ ... مشعل وحدت

تجلیگاه آفتاب عشق و خلوص و جوانی

و راه نجات بشر

 

خشت کج ...

تا ثریا می برد دیوار کج

تنها ... رسیدن به مقصد نیست هدف

خلوص در راه نیز...

از اصول مهم هدف

 

این ... اوست

که ایستاده در برابر شما

می خواند و می دهد بشارت ...

در نغمه ای نوین

 

ما ... راهی یانیم ... ما و راه

ما آینده سازانیم ... ما و آینده

ما پیروزمندانیم ... ما و پیروزی

دگر گون می کنیم خود را...

                                   ما ییم و دگر گونی

زیرو رویی ... زلزله ... جهان و انقلاب

                                                 ما و جهان و انقلاب

کلید پیروزی راه انقلاب آینده ... خود دگرگونی

 

 

فرح نوتاش

وین 16 جولای 2017

کتاب 7

www.farah-notash.com

Comments are closed.