اکنون نیاز ما پیوند شعار با عمل

اکنون نیاز ما پیوند شعار با عمل

جبهۀ مردم برای نجات ایران -خط سوم

اعلامیۀ شمارۀ 42

9 آبان=29 اکتبر 2020

ملت بپاست امروز … ملا فناست امروز

زندانی سیاسی… منتظر آزادی … به دست ماست امروز

آبان سالگرد کشتار وحشیانۀ مردم جان بر لب تظاهر کننده ایران در خیابان ها به دست رژیم خونخوار ملا است. از این رو زمان دفن رژیم ملا برای ابد به دست ملت ایران نیز فرا رسیده است . لاشۀ متعفن رژیمی که اگر سوزانده و دفن نشود، عفونتش دنیا را به نیستی خواهد کشاند و جز ننگی ابدی برای ملت ایران، نخواهد بود.

اپوزیسیون خارج از کشور ایران اگر چه متفرق ولی همگی با جدیت در مبارزه با این هیولای متعفن در ایران، سالیان متمادی کوشا بوده و هنوز نیز هست. دیدگاه های رنگارنگ و انبساط فکری آنان نه تنها مایۀ هراس و دلتنگی نیست بلکه مایۀ شکوفایی نیز در آینده می تواند بشود.

امروز اما نیاز ما برای برداشتن  گام نخست عملی، شناخت تاریخی نقطه ای که در این زمان بر آن ایستاده ایم و مقصد است. دور نمای زیبا و آرزو های بزرگ، در برداشتن گام های کشیده تر لازمند ولی نباید ما را از واقعیتی که در آن هستیم دور کنند. منزه طلبی نیز به حراست از کیفیت اپوزیسیون می انجامد و با نیاز مراحل مختلف، تنظیم می گردد تا سد کنش ها در گام های مختلف نگردد.

در یافتن گام های اولین و دومین و.. ، واقعیت های عینی اولویت ها را تعیین می کنند.  از نجات جان انسان ها در لبه تیغ گرفته تا شکوفایی های سیاسی اجتماعی به نفع تمام افراد جامعه. امروز جانکاه ترین نقطه، زندان است.

مخاطب شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” کیست؟ اگر رژیم ملا و دولت های جهان

است، دیدیم که در سالیان دراز کمترین عکس العملی نشان داده نشده است. و اگر مخاطب آن ملت ایران است که باید این شعار به عمل به پیوندد. و گر نه تقاضایی تکراری و بی اثر بیش نیست.  

زندانی سیاسی که بخش فعال اپوزیسیون بوده دارد زیر تیغ جان می سپارد. پس تغییر این شرایط جانکاه، اولین گام ملت ایران است. از این رو شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد”  نیازمند به تغییر به “ما زندانی سیاسی را آزاد می کنیم”، است. از که خواهش می کنیم ؟ این وظیفه ملت است

که زندانیان سیاسی را آزاد کند. و سالیان درازی است که این عمل به تعویق افتاده است.

بلوغ سیاسی جز اقدام درست در مقطع درست نیست. اتحاد طیف وسیع اپوزیسیون خارج از کشور و هماهنگی آن با داخل، عین بلوغ سیاسی و بسیار برا است. آن را از مردم ایران نباید دریغ کرد.  اتحاد به فراخور مقصد مراحل مختلف دارد. در این مرحله اپوزیسیون فراگیر ملی متحد می شود و مبارزۀ متفرق، متوقف می شود. در این مرحله اپوزیسیون متحد ملی به سوی یک حکومت دمکراتیک سکولار بدون وابستگی به هیچ قدرت خارجی بحرکت در می آید.  پس در این مرحله با همه متحدا یک شعار و یک عمل را انجام می دهد . و تمام سایت های خارج از کشور تواما در عمل آزاد کردن زندانی سیاسی وایجاد رژیمی بدون زندان سیاسی می توانند خود را با ملت ایران هماهنگ می کنند. سرعت در هماهنگی نشانۀ انساندوستی و انقلابی بودن است.

24 آبان 1398 روز شروع جنبش است. لطفا نظر خود را  در مورد روز حرکت ملت ایران به سوی زندان ها ،هر چه زودتر اعلان نمایید. جبهه مردم برای نجات ایران برای پوشش دادن به چنین اتحاد بزرگی تاسیس شده است.  ومتعلق به همه بجز رژیم ملا است.

ملت ایران بیدار است … از تفرقه بیزار است

ما همه با هم هستیم …علیه ملا هستیم

آزادی زندانی سیاسی… قدم اول ماست

پیش به سوی جمهوری دمکراتیک

جدایی دین و مذهب از سیاست

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.