اول ماه مه

اول ماه مه

چه زیباست طلوع قیام تو

ای کارگر

چه با شکوه است ... طوفان هجوم تو

ای برزگر

پیوندتان بی خلل باد

که تنها...

ریشۀ پوسیدۀ ملا

برای ابد

از زمین کنده می شود

با عزم و اراده

و پیوند پر توان شما

 

ربوده خواب از چشمان دشمنان اتان

عصیان شعله های بی دریغ خشم اتان

و ملا هنوز در تلاش نجات خود

با بی شرمی حیرت آوری

بر منبر می رود و لابه می کند

که این انقلاب برای دین بوده است

نه برای آب و نان

و گزمه هایش بر دروازه های هر

شهر و ده

شلاق می زنند و می گیرند

و فریاد می زنند که

این لا مذهبان و بی دینان

امروز آب می خواهند و فردا نان

و پس از آن ...کار

حق بیکاری.. باز نشستگی

و چارۀ درد پیلۀ دندان

حیف از نان به این گرسنگان

زندانی اشان کنید

نه ... نه

بنا بر اظهارات روح اله

مرجع عالیقدر کامجویی...

از نوزادان و کودکان

در اسلام نداریم زندانی سیاسی ما

همه را یک جا اعدامشان کنید...

یا خلاص

به رگبار به بندیدشان

 

ملایان سراسر فاسد و بی شرم

ملایان جانی و ستم پیشه

اجیر اجنبی از بن و از ریشه

و این رژیم ...

از بالا تا به نقطۀ پایین

سراسر ...ننگ و نفرت و چرکین

 

بر خیز ای عزیز من

که با گذشتن هرآن

می میرد کودکی

از بی آبی ... بی نانی

از تجاوزو ستم

از غبار بپا خاستۀ زمین خشک

از تک سرفه ها... سرطان

و از هزار درد بی درمان

آب تمامی اقیانوس های جهان

نیست...

در کفاف خاموشی این شعله های نفرت پنهان

 

ای کارگران و برزگران

ای حاشیه نشینان

و ارتش گرسنگان ...بی کاران

زنان و...

نقش کردم بر ساتن سرخ

تصویر حامیان راستین حقوق شما

تقدیم با عشق

و خواهان پیروزی های شما

 

فرح نوتاش

وین   1.5.2018

کتاب شعر 9

www.farah-notash.com

Comments are closed.