اولین تجاوز ضد جنگ در تاریخ

اولین تجاوز ضد جنگ در تاریخ

فرح نوتاش      جبهۀ جهانی ضد امپر یالیست     قدرت زنان      اول مارس 2022 وین

 

صدای ارتش روسیه در فضای اوکراین طنین انداز شد: ای مردم اوکراین آسوده باشید ما با شما سر جنگ نداریم، ای نظامیان اوکراین، سلاح برزمین بگذارید و بخانه های خود بروید، ما با شما جنگ نداریم.

و دولت روسیه هدف خود را از ورود به خاک اوکراین این چنین ابراز کرد: ما برای انهدام زیر ساخت نظامی اوکراین و نازی زدایی وارد اوکراین شده ایم.

مرحله ای جدیدی در زندگی انسان آغاز شده است.  

چرا روسیه دارد زیر ساخت نظامی اوکراین را منهدم می کند؟

در 1991 وقتی با دسیسه ها، اتحاد جماهیر شوروی را فرو پاشاندند، سیاستمداران آمریکا توافقنامه انحلال سازمان ناتو را نیز امضا کردند.

سازمان ناتو در 1949 با طرح موذیانۀ آمریکا، به اصطلاح  برای حفاظت از اروپا در مقابله حملات احتمالی اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شد.

اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، در طول حیات خود از 1922 تا 1991 هرگز به کشوری حمله نکرد. ولی آمریکا با تکیه بر ناتو، مکررا به کشورهای رشد نیافته جهان

حمله کرد و غارت و چپاول بی شرمانه منابع زیر زمینی شان ، کارش شد.  آمریکا با ایجاد ناتو از سربازان کشورهای اروپایی، در واقع ارتش نیابتی خود را برای غارت و قلدری در دنیا ایجاد کرد!

آمریکا از 1991 با نادیده گرفتن توافقنامه خود، 30 سال است که به غارت و قلدری در جهان ادامه می دهد. و بی اعتنایی، به تمام توافقنامه ها ی امضا شده اش، جزو

خصیصه ذاتی اش شده است. آمریکا دروغگویی است که  که با امضای توافقنامه های قلابی، دولت ها را می فریبد و برای خود زمان قلدری می خرد.

آمریکا غارتگر بی شرفی است که در روز روشن به ممالک دیگر حمله می کند، منابع زیر زمینی آنان را به غارت می برد و مردم را می کشد و کشور را در بدبختی خارج از تصور رها می کند و به زجر مردمان می خندید .

امروز ورود ارتش روسیه به اوکراین، اوکراینی که با دسیسه پل عبور آمریکا به روسیه شده است، مقابله با قلدری آمریکا و ناتو است.

امروز صدای متحد سرمایه داری جهان با الیگارشان روسیه، علیه این

” تجاوز ضد جنگ”، ماهیت خلقی این ورود(تجاوز) را روشن کرده است. این تجاوز غارت و چپاول نیست.  این ورودی بازدارنده علیه نیروهای جنگ افروز جهان است.

این ورود، قیام ملتی جان بر لب است که بیش از یک قرن، از 1917 تا به امروز ،  مورد قهر و خشونت همه جانبۀ امپریالیست ها، قرار گرفته است.

این قیام ملتی است که 32 میلون کشته در تجاوز همین جنگ افروزان فاشیست پرور، از 22 ژوئن 1941 به خاک اتحاد جماهیر شوروی متحمل شده است. این تجاوز نیست ،این قیام بازدارندۀ ملتی برای پیشگیری از حملات هسته ای ناتو در آینده، از تمام کشورهای کوچک اتحاد جماهیر شوروی، که امروز موشک های ناتو در آنان آمادۀ شلیک به روسیه است، می باشد.

ای تمامی انسان های ضد جنگ، ای تمامی انسان هایی که قلبتان برای دنیایی عاری از سلاح های اتمی و دیگر سلاح ها می تپد، امروز در این قیام ضد ناتوی روسیه شما نیز سهمیم شوید.

این قیام آغاز دورۀ نوین در تاریخ رهایی انسان از بربریت است.

ای تمام ملل جنوب، ای قربانیان تجاوز ناتو بعد از 1949، همگی بپا خیزید و در این قیام سهمی علیه جنگ و بربریت داشته باشید. تمام پایگاه های ناتورا از روی زمین برچینید. جنگ اوج بربریت است. واین قیام ضد جنگ روسیه، اوج صلح طلبی و گامی در شاهراه ارتقاء جوامع به انسانیت.

 

روسیه در این قیام با شکوه تنها نیست

 

برچیده باد تمام پایگاه های ناتو در جهان

 

صلح برای تمام  جهان

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.