انقلاب سیاه

انقلاب سیاه

نه یاس و بنفشه و زنبق

گیاه وحشی کوهم

با من ز تارو پود این انقلاب مگوی

نه ناظر آرام پشت شیشۀ پنجره ها

ونه از کاروان محتاتان

به دریا زده ای در تلاتم توفان

با من از چون وچرای این انقلاب مگوی

از بازماندگان جمعۀ سیاه

لیک هزاران بار ... بردار کرده اند قلبم

با زندان و شکنجه و اعدام مردم ایران

درتمامی روزها و شب های پر خفقان و سیاه

 

ز روز ازل ...

اهرم این انقلاب ضد مردم ایران

دروغ بود و تزویر بود و ریا

وتکیه اش بر خفقان ... قساوت و زندان

و با بوی مردار زاعماق هزاران ساله در یدکش

که می برید نفس...

اعماق اش بس واپسگرا و چهره اش کریه

نمونۀ راستین انقلاب های سیاه

و قارو قار نفرت انگیز سیه کلاغان اش

در 25 مهرماه 1357 ... چهلم همان جمعۀ سیاه

از بالای خاکریز گور کشته شدگان خبر می داد

که پس از سقوط رژیم

صدر برنامه ... قتل عام چپ است

در این مورد جهان شاهد بود

که ... با قساوت کردند به وعده وفا

 

اولین گام رهبری

جنایت مخوف در سینما رکس آبادان

28 مرداد ماه 1357

پیکی از عراق ... فرمان رهبری آورد

و جنایات انقلابیون سیاه ... شروع شد با مواد آتش زا

گر چه آن روزها باورش بود مبهم وسخت

لیک امروز ... با گذشت سی وهفت سال بس خونین

و فرمان معروف

اعدامشان کنید ...

ما در اسلام زندانی سیاسی نداریم

قتل عام در زندان ها

و کشتار در خانه خیابان ها

دشمنی با مردم زحمتکش... وغارت ایران

شده روشن تر از روز و سهل تر از آسان

 

شاه دستور ترک ایران داشت ...

و ارتش و نیروهای مسلح

دستور به سازش محض

یعنی که ... بیهوده زحمت نکشید

فقط یک جا بجایی سادۀ قوای خودیست

در مسیرکمر بند سبز بدور زمین

 

شروع کشت دوبارۀ شر ... القاعده در کابل بود

و دومین شکوفه های بهاری... شکفته در ایران

دیو چو بیرون رود فرشته باز آید !

آمریکا برود و... انگلیس باز آید !

و مردم رنج دیده و آرزومند زیرو رویی و تغییر

در خیابان ها... بخطی بس طویل و سیاه

در حمایتی خالصانه...

لیک سیاهی لشگر یک تأتر عظیم ...

یک انقلاب سیاه

 

با زندان و اعدام حامیان راستین مردم

در سلاخ خانه های شاه آمریکا

ملاهای انگلیس... بر بال های یک انقلاب سیاه

 

و امپریالیسم هزار چهره... که کلید سلاخ خانه هایش را

با شعار حقوق بشر...برای کشتار مردم ایران

به ملایان ... یزدی لاریجانی و لاجوردی اش می داد

دیکتاتوری انگلیسی ملا... ریشه دواند و شد بر پا

انقلاب ... زیرو رویی یک جامعه است

احراز قدرت یک طبقه ز دیگر طبقه

وقتی یک نظام سرمایه ... حاکمیت را

به واپسگرا یانی حامی سرمایه ... تحویل

و ارتش و نیروهای مسلح ...

مجری فرمان تسلیم وسکوت

و ساواک دست نخورده مشغول به کار

و ملایان حقوق بگیر انگلیس

صاحبان کامروای تاج وتخت

تاراج بی پایان ثروت ملی ... آغاز فاجعه است

 

در پس ریش... مقنعه برقه و چادر دروغ

صرفا یک هدف راست پنهان است

غارت ثروت ملی

و در پی کشتار مردم

دزدی و غارت بی مزاحمت

 

شناخت درد ... نیمۀ درمان است

نادیدن دست امپراتوران طلا

حک ... بر نقشۀ جغرافی ما

گم کردن قرن هاست نه سال

مردم مظلوم و شجاع ایران ... چون امروز

همواره آرزومند زیرورویی تغییر

لیک با وجود سلاخ خانه های شاهی و ملا...

حق ...سلب دائم شده از آنان

در تشکیل حزب و سندیکا

ونوکرانی همچون حسن و حسین و خاتمی ...

واپسگرایان خط سبز ضد مردمی

توسط ناجیان سرمایه...

در تزریق مدام به جایگاه رهبری

 

و ابراز طنازانی در این میان

که حمایت حزبی از بن چپ

سبب قدرت ملایان شد

اغماض بردکترین وکار بسیارآمریکا و انگلیس

در تحمیل انقلاب های سیاه...

یک شوخی هزل و ... تحلیلی پوچ

 

اشتباه بخش گسست ناپذیر مبارزه و میدان است

و انتقاد از خود ... نه که ننگ

بل اوج عشق به مردم و بلوغ

رد ایستا یی ... و حرکت در مدار بسته

انهدام دیوار کدورت ... عزت و پویایی ست

رشد اعضاء تصاعدی...

خدمت به انسان با تحولی بس زیباست

و آغاز فرخندۀ یک پیروزی ست

 

برخیز... بالغ و مسئول و متحد شو

با یگانه عزم رهبری

یا باش... تا اتحاد جهانی سرمایه

از نو غصب کند جایگاه رهبری

 

www. Farah-notash .com         Book 7                    

 

فرح نوتاش وین ژوئن 2015                      

Comments are closed.