امپریالیسم، روسیه…چین

امپریالیسم، روسیه...چین

و حملۀ کفتارها

فرح نوتاش           جبهۀ جهانی ضد امپریالیست   قدرت زنان       وین دسامبر 2015

 

یکی از شعارهای پرمعنایی که چند سال پیش ازمردم ایران شنیده می شد، این بود

خمینی بت شکن       بت شده ای خود شکن

بت پرستی، وبرگزیدن مراد به لحاظ ایجاد رکود فکری در بین توده ها و پذیرش تقلید از کل نظریات یک فرد در دو جهت اساسی بسیار مخرب و مسئله سازاست.

یک، تحقیر عموم بواسطۀ ایجاد زمینۀ عادت به تکیه و مسخ آنان.

دو، ترویج کیش شخصیت، بت پرستی و تحمیل نظرات یک فرد بر جامعه درزمانی نا محدود که

نه تنها فاقد ارزش های انسانی، بلکه مانعی بس ساکن در جهت رشد جوامع انسانی است .

ملا جنتی از شورای نگبان ایران : مردم که چیزی سرشون نمیشه، نیاز به قیم دارن.

صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه ایران : در قانون اساسی چیزی برای نظارت بر رهبری نداریم.

حال آنکه اصل 111 قانون اساسی دقیقا اصل نظارت دائم بر رهبری است.

فرقی نمی کند تحت کدام ایدئولوژی و ایسم، بت پرستی و کیش شخصیت همچنان نقش مخرب خود را حفظ و ایفا می کند.

لنین، کاشف امپریالیسم طی شش ماه تحقیق مداوم در کتابخانۀ زوریخ روند کار امپریالیست ها را بررسی کرده و با ارائۀ آمار و ارقام استخراج شده از اسناد و روزنامه ها چگونگی آن را در کتاب «امپریالیسم به مثابه بالاترین مرحلۀ سرمایه داری» ارائه کرده است . این تحقیق مارکسیستی با تکیه بر واقعیت های کمی و کیفی دوران صدور سرمایه (امپریالیسم ) ارائه شده است. زبان مارکسیسم لنینیسم، زبانی به دور از اوهام وشک ها و شاید ها ست . با اتکاء برواقعیت های حال و تاریخ، جویای قانونمندی شده ها و یافتن حقیقت شدنهاست.

دلایل قوی باید و منطقی       نه رگ های گردن به حجت قوی

حال با همین روش لنین، اگر کار بانک «توسعۀ » بانک تأسیس شده توسط کشورهای بریکس پنج دولت متحد برزیل، چین ، روسیه، هند و آفریقای جنوبی مورد تحقیق واقع شود و با آمار و ارغام ثابت شود که روسیه وچین جزو صادر کننده گان سرمایه (نزولخواری ترکیبی و تصاعدی) با اهداف به بند کشیدن ملل هستند، آنگاه امپریالیست بودن آنان پذیرفته خواهد شد و از آن پس نیز چین و روسیه درلیست دشمنان طبقۀ کارگر جهان قرار داده خواهند شد. به جز این روش، تمام مهر ها باطل است و بکار گیری نابجای مفاهیمی که دارای ارزش تثبیت شدۀ سیاسی و فلسفی هستند نه تنها صحیح نیست بلکه با ایجاد تشتت فکری در میان توده ها بسیار باز دارنده و مخرب است.

از طرفی نا امید کردن و تنها رها کردن مردم مظلوم جهان بدون حامی در مقابل امپریالیست های

جنایتکار بدور از انصاف و مروت است.

کشورهای گروه بریکس برای مبارزه با سیستم بانکی امپریالیسم و کاهش مبادلات ارزی با اروپا و آمریکا اقدام به تأسیس این بانک کرده اند و معتقد اند حامی و ارتقاع دهندۀ وضعیت اقتصادی کشورهای در حال رشد و نیرویی برای حفظ صلح جهان اند.

در کنار گروه بریکس ،" سازمان همکاریهای شانگهای" نیز توسط کشور های روسیه، چین، ازبکستان، تاجیکستان ، قرقیزستان و قزاقستان ، با اهداف امنیتی، اقتصادی و فرهنگی در سال 1996 بنیان گذاری شده و با رسمیت بین المللی از سال 2002 فعال است. اولین مانور مشترک نظامی در سال 2005 با نام مانور صلح توسط چین وروسیه صورت گرفته است.سازمان همکاریهای شانگهای از آمریکا خواسته است که پایگاه ها و نیروهای نظامی خود را از خاک تمام کشور های عضو این همکاری خارج کند . و پس از این در خواست ، قرقیزستان رسما از آمریکا در خواست کرده است که برنامۀ خروج نیروهای نظامی و تعطیلی پایگاه های نظامی خود را سریعا تهیه و اعلان کند.

طبیعی است تا زمانی که ابزار دادو ستد و مبادلات اعم از کارو تولیدات، پول است نیاز جامعۀ انسانی به بانک امری اجتناب ناپذیر است. ولی وظیفۀ بانک به بند کشیدن ملل و سلطه جویی نیست و به وسیلۀ خروج از زیر سلطۀ سیستم بانک داری امپریالیسم جهانی ، به سلاح ضد امپریالیسم مبدل می گردد. این نزول های سرسام آور ترکیبی و تصاعدی در حمایت نیروهای مسلح تحت امر دول نوکر بانک ها هستند که سلطه آورند نه خود صندوق داری و حراست و بکار گیری سالم و انسانی پول. و روشن است تا زمان رسیدن جوامع به کیفیت بالای شعورنظام کمونیستی، " کار به اندازۀ توان و برداشت به اندازۀ نیاز"، وجود پول و بانک یک ضرورت خواهد بود. و مادامیکه تحقیقی با اسناد قابل اعتماد بر عملکرد این بانک یا بانک ها ی موجود در روسیه و چین ارائه نشده است چطور می توان مهر امپریالیست بودن به کشورهای روسیه و چین زد؟ و آن را زبان مارکسیستی نامید؟

واما در مورد ابرازی که توسط بعضی از رفقای محترم شده : سوسیالیست ها همواره چون زمان جنگ جهانی اول خائن بوده اند.

نظر در مورد سوسیالیست ها چون کتاب کائوتسکی مرتد ، اثر لنین نیز باید با زبان مارکسیسم لنینیسم که استنتاجش از درون واقعیت های حال و تاریخ است بیان کردد. حتااگر یک مورد خلاف این را نشان داده باشد بکار گیری "همه و همواره " میسر نیست.

آیا آلندۀ که قهرمانانه در مقابل کودتای امپریالیستی مقاومت کرد و جان خود را نیز در این مبارزه از دست داد یک سوسیالیست نبود؟ آیا در دوستی بی خدشه و همکاری او با حزب کمونیست شیلی می توان شک کرد ؟ سنت مبارزه علیه امپریالیسم در آمریکای لاتین با احزاب سوسیالست ادامه

می یابد . مشکل آمریکا با هوگو چاوزر رئیس جمهور قبلی ونزوئلا چه بود و چرا آمریکا مدام در ایجاد انواع مشکلات برای نیکولاس مادورا رئیس جمهور سوسیالیست منتخب کنونی ونزوئلا است؟ آنان از پیروان سیمون بولیوار رهبر ضد استعمار ونزوئلا و آمریکای لاتین هستند. کشور های آمریکای لاتین کم کم و با کمک هم، خود را اززیر سلطۀ امپریالیسم می رهانند. نزدیک به چهار سال است که سفارت اکوادر در لندن به جولیان آسانژ بنیان گذار وکیلیکس پناهی غرورآفرین داده است. شخصییت و مقاومت دولت و ملت اکوادور در کالبد سفارتخانه اشان در کشور امپریالیست فرتوت جهان، انگلستان، آیا یک حرکت ضد امپریالیستی بسیار تحسین بر انگیز نیست ؟ سر سخت ترین دشمن طبقۀ کارگر امپریالیسم جهانی است و هر حزب و سازمانی که با امپریالیسم مبارزه می کند از دوستان طبقۀ کارگر است و نه از دشمنان آن. تضعیف جبهۀ ضد امپریالیستی جهان به نفع طبقۀ کارگر جهان نیست.

مهمترین بخش مبارزۀ امروز مردم جهان که در غالب مبارزات علیه امپریالیسم جنگ افروز و پر دسیسه صورت می گیرد تنها توسط کمونیست ها اداره نمی شود. سه قهرمان نامی جهان امروز

نه اعلان کمونیست بودن کرده اند و نه حتا سوسیالیست بودن. آنان برای نجات انسان کرۀ زمین از شر فتنه های آمپریالیسم آمریکا با به خطر انداختن جان و زندگی خود توطئه های آمریکا را بطور وسیع افشاء کرده اند. عرصۀ گسترده و جهانی ضد امپریالیسم رنگارنگ، تحسین برانگیز و پر امید است. و قهرمانانی چون جولیان آسانژ (پناهده در سفارت اکوادر در لندن در 4 سال گذشته)، ادوارد اسنودن (پناهنده به روسیه در دو سال گذشته) و برادلی(چلسی) منینگ (با حکم ابد در زندان عادی جنایتکاران آمریکا از سه سال پیش). بیائید آرزو کنیم راهشان پر پیرو از جوانان و مشعلشان همواره فروزان باشد .بعلاوۀ میلیون ها قهرمان گمنام ، که در مبارزه با امپریالیسم، در جنگ با داعش، ارتش اراذل آمریکا می جنگند و کشته می شوند.

نیروهای پراکندۀ کمونیست فقط در صورت اتحاد توانی برای سهیم شدن در تغییر جهان خواهند داشت وهم اکنون نیرویشان پراکنده و بسیارمختصر است. ودر این فاصله انسان امروز در مقابل فشارجنگ و دسیسه های بس بیرحمانۀ امپریالیسم نمی تواند منتظر بماند تا کمونیست ها متحد و متشکل شوند و رهبریشان کنند و جز یافتن راه مبارزاتی خود چارۀ دگر ندارد. پس واقعیت ها او را مجبور به گسترش دایرۀ متحدین ضد امپریالیست خود می کند. اگر چه بعضی از احزاب سوسیالیست از اهداف اولیه خود به دور و سیاستی هارمونیک با نسخۀ بانک جهانی اتخاذ می کنند (مثل حزب سوسیالیست فرانسه). ولی بعضی گام های مثبتی که توسط بعضی احزاب سوسیال دمکرات به نفع جوامع انسانی برداشته می شود نباید نادیده گرفته شود. (مثل رای منفی حزب کارگر بریتانیاعلیه تصمیم دیوید کامرون برای حمله به داعش در سوریه در کنار دولت سوسیالیست فرانسه) . سوسیالیست ها همه یکسان نیستند دارای طیف رنگی بسیار متنوع اند.

و در مورد ناراضیان چین وروسیه هرگز نباید بیش از هزار گروه سازمان غیر دولتی و حقوق بشر را که با همکاری سی آی ای اتحاد جماهیر شوروی را ساقط کردند فراموش کرد.

   -   در جایی که خشونت و سبعییت امپریالیسم به حدی رسیده است که تروریست های خود پرورانده را برای ایجاد آبروی ریخته در بخاک و خون کشیدن مردم مظلوم فرانسه، به رگبار معلولین بهزیستی در سان برناردینو وامیدارد که تا هم از مخارج معلولین رهایی یابد و هم ادعای در خطر تروریست بودن را نماید. (سه روز پیش نیز داعش در سرزمین اشغالی خود 30 کودک با بیماری صعب الاج را قتل عام کرد).

     -   در جایی که امپریالیسم میلیون ها قرص غیر قانونی مخدر روانگردان آمفتامین را برای پخش بین افراد داعش گسیل می دارد تا هیولاوش بجان مردم مظلوم بیاندازدشان،

       در جایی که امپریالیست آمریکا با نمایش معصومیت کاذب، کشورهای اروپایی را برای حمایت مالی از داعش به دلیل خرید نفت ارزان از ترکیه شماتت می کند،

     -   در جایی که نوکران بی فرهنگ آمریکا، پادشاهان سعودی، زمین را با کشت تروریسم و گسترش خشونت سلفی ویران کرده اند و امروز پرچمدار مسخرۀ ائتلاف 34 کشور مسلمان علیه

تروریسم اند،

   -   ودرجایی که کفتار های امپریالیسم با بی شرمی تمام با نام مبارزه با تروریسم بی اجازۀ دولت رسمی سوریه، وارد حریم هوایی سوریه می شوند تا کاری را که داعش، ارتش زمینی اشان به پایان نرسانده تمام کنند و این تجاوز بس مخاطره آمیز می تواند سبب بروز جنگ اتمی گردد،

   ... نیاز عرصۀ مبارزۀ امروز جهان، اتحاد علیه امپریالیسم و توانمند کردن جبهۀ ضد امپریالیسم است.

بیماری امپریالیسم شفا ندارد و هر روز بیش از روز پیش، حال او وخیم می گردد. فقط مرگ او مایۀ نجات انسان است.

و ما پیروز خواهیم شد.

www.farah-notash.com               Women’s Power

Comments are closed.