امضاء

امضاء

همه خائنین اونو امضاء کرده اند

تو نمی خواهی امضاء کنی

همه دروازه بازکن ها برای امریکا اونو امضاء کرده اند

تو نمی خواهی امضاء کنی

همه آدم فروش ها اونو امضاء کرده اند

تو نمی خواهی امضاء کنی

عراق… افغانستان … مزورانه … اشغال شده اند

تو نمی خواهی امضاء کنی

حال فقط مسئله پر کردن فاصله میان آن ها … ایران است

تو نمی خواهی امضاء کنی

اقدامی ست تبه کارانه … برای گول زدن توده های اروپا

تو نمی خواهی امضاء کنی

در حمایت از وحشت آفرینان هیروشیما ست

تو نمی خواهی امضاء کنی

یک بله… برای قارچ کاران اتمی ناکازاکی ست

تو نمی خواهی امضاء کنی

استفاده از ارانیوم غنی شده در عراق وتولد بی پایان کودکان ناقص

تو نمی خواهی امضاء کنی

گاو چران حریص برای اشغال نیاز به اجازه ندارد

تو نمی خواهی امضاء کنی

فقط جاده صاف کن ها … خائنین و آماده کننده گان ذهن

تو نمی خواهی امضاء کنی

یک امضاء بله… برای استعمار نو

تو نمی خواهی امضاء کنی

شیطان گنده گنده نیازمند نوکر مطیع … برای برنامه خاورمیانه بزرگ است

تو نمی خواهی امضاء کنی

مشگلی نیست اگر تمام ملت بوسیله اشغال تحقیر به شوند

تو نمی خواهی امضاءکنی

تمام ماموران آمریکایی امضایش کرده اند

تو نمی خواهی امضاء کنی

برای فروش انسانیت هر کدام قیمتی داشتند

تو نمی خواهی امضاء کنی

 

برگردان از اصل انگلیسی

وین اول ماه مه 2008

فرح نو تاش

Comments are closed.