اطلاعیۀ 8 مارس 2019

اطلاعیۀ 8 مارس 2019

اخطار شدید به اپوزیسیون نقابدار در صفوف چپ

فرح نوتاش         جبهۀ جهانی ضد امپریالیست         قدرت زنان         وین 06.03.2019

ما زنان ایران به اطلاع می رسانیم که خون سرخ زنان و مردان اعدام شده در زندان های شاه و ملا با قدرت در رگهایمان جاریست. هرگز صبوری ما، حمل بر رضایت ما نشود. آشتی با ما محال است.

ما زنان، نجات خود را نه در دموکراسی آمریکایی ونه در ظلمات حجاب انگلیسی، که فقط در نظام انسان ساز سوسیالیسم خواهیم یافت. و هم اکنون از همین تریبون 8 مارس 2019، با صدای بلند اعلام می داریم که هیچ سنخیتی با اپوزیسیون خود فروخته و حقوق بگیر آمریکا و عربستان نداریم و نخواهیم داشت. و از امروزنقابهایشان را خواهیم درید. چون این حقوق بگیران امپریالیسم در خطوط چپ ایران، وظیفه ای جز گل آلود کردن فضای سیاسی و استقرار ظلم هدف دیگری ندارند .

آمریکا و نوکرانش در مقابل سه خواسته سبیل این آقایان را چرب می کنند. ضدیت با رژیم ملا، ضدیت با روسیه، و ممانعت از اتحاد چپ واقعی و ضد امپریالیست ایران برای تغییر.

اینان همان خوان گوایدو های ایرانی هستند که در ازای پول دریافتی از آمریکا و اقمارش ، عرصۀ سیاسی را به نام دموکراسی آمادۀ ورود مجدد آمریکا به عرصۀ سیاسی ایران می کنند. این حقوق بگیران، همانهایی هستند که از نیروهای دموکراتیک سوریه دفاع می کرده اند. و در عرصۀ بین المللی سعی در تضعیف نیروهای ضد امپر یالیست داشته و روسیه را به عنوان امپریالیست معرفی می کنند تا ضربه پذیری آمریکا را کمتر کنند.

همکاری روسیه با هر نیروی دیگردر جهان، هرگز ماهیت وجودی روسیه را تغییر نمی دهد . روسیه همچون زمان اتحاد جماهیر شوروی مدافع استقلال کشورهای جهان سوم است. و سدی در مقابل آمریکای سلطه گر . آنانی که سعی دارند آنان را یکسان جلوه گر کنند ، همان حقوق بگیرانند.

“بنویس ضد روسیه و بخوان نوکر آمریکا”.

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

https://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=177232

Comments are closed.