اسید ملا

اسید ملا

با اسید ملا

به قعر چاه جهالت نمی افتم

انسان قرن بیست و یک ام

با حجاب و خرافات تحمیلی

به ظلمات قرن یک ام

نمی افتم

 

ملا برای ماندگاری

و دزدی و غارت

نیازمند عقب گرد... جهل و تاریکی ست

من هرگز با حجاب و اسید

به دوران جهالت... فرو نمی افتم

 

سی وشش سال با تزریق خرافات

سعی در راندم به ظلمت کرد

لیک افاقه نکرد

حال با اسید کورمی کند تا که مرا

به اعماق ظلمات فرو بیاندازد

من عاشق نور وامید و فردایم

با اسید ملا

به اعماق چاه مذلت فرو نمی افتم

 

رزمندۀ نهضت فراگیر زنان و مردانم

بزرگترین نهضت آرام ومستمر جهان

علیه استعمار

اگر هزار بار کورم کند باز می بینم

که او نوکر انگلیس است و

حامی کریه و سرسخت نظام سرمایه

هیولایی بس زشت و خون آشام

که برای قتل وغارت ودزدی

نیازمند به ظلمت است و تاریکی و سایه

 

آنان کنون ... از خیزش یکبارۀ مردم

در انکار جرم اند و هراس

چون همگی خوب می دانند

که بزودی زود بر گور

بی سیرتان و خود فروخته گانی

چون آنان

مردم رنج دیدۀ ایران

خواهد بود با سرود آزادی

پای کوبان و همگی رقصان

 

فرح نوتاش

2 آبان 1393  

Womens-power.farah-notash.com

Comments are closed.