استعماردر ایران

استعماردر ایران

فرح نوتاش           جبهۀ جهانی ضد امپریالیست   قدرت زنان     وین   12. 9. 2017

با عطف به اظهارات عمیق و جان سوز آقای باقر ابراهیم زاده درسایت گزارشگران، در رابطه با رنج رفته بر قشر پویای ملت ایران و خانواده هایشان، در زندان های رژیم حاکم بر ایران،

بطورمختصر به علل فریاد این فرزندان قهرمان ملت ایران اشاره می شود.

تا از فریاد گسترده و خاموش میلیونها قربانی در عرصۀ اجتماع سراسر ایران در 40 سال گذشته غبار روبی گردد.

وحشیانه ترین دیکتاتوری ها در تاریخ، دیکتاتوری های استعماری بوده اند.

آنان بدون هیچ رابطۀ عاطفی با مردم دیارتحت سلطۀ خویش، تا توانسته اند وحشیانه مردم آن سر زمین ها را آزار داده اند، تحقیر کرده اند ، کشته اند و اموالشان را به تاراج برده اند. و برای بقای سلطۀ خویش هر روز به نیرنگ نوینی متوسل شده اند. رژیم استعماری و سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران نیز، از این قاعده مستثنا نبوده ونیست. در 1928 که اخوان المسلمین در قاهره توسط امپریالیسم بریتانیای کبیر پایه ریزی گردید، بخش ایرانی آن نیز فورا فعال شد. گر چه ایجاد هرم تقلید و مقلد در شیعه، قرن ها پیش توسط انگلیسی ها برای سلطه بر ملت ایران پایه ریزی شده بود و بنیان مدرسۀ فیضیه از ابداعات آنها ست.

سوء استفادۀ از دین، از قرن ها پیش یکی از اهرمهای سلطۀ انگلیس بر جهان بوده، که اخیرا نیز آمریکا، با الگو برداری از آن، القاعده را در1976 در افغانستان ، طالبان را در 1992 در پاکستان، و همه شاهد بودند که داعش را برای بهره برداری از بهار عربی 2011 در خاور میانه و بوکو حرام در نیجریه و الشباب را در سومالی راه اندازی کرده است.

تمام ادیان، بال پرواز فاصله های کلان طبقاتی هستند.

و ملایان از هر نوع، در خدمت فریب ، تحمیق ، تحمل و سکوت توده هایند.

از دین در نظام های برده داری، فئودالیسم ، سرمایه داری و حال امپریالیسم برای سوء استفاده از توده ها بهره برداری شده است. دین همواره شمشیر صیقل شده و تیز اربابان و ستمکاران بر گردن رعیت، کارگر ، زن و مرد و کودک بوده است.

از این رو بطور مطلق ، حکومت های دینی از هر نوع، در کل زمین باید ممنوع گردند.

هدف رژیم استعماری جمهوری سرمایه داری اسلامی ایران از حکومت، آیا جز چپاول اموال ملی چیز دیگری می تواند باشد؟ و اشاعۀ شیعه در جهان ، آیا صرفا جز از گسترش حیطۀ غارت امپریالیسم انگلیس، هدف دیگری می تواند داشته باشد؟

حال مردم را معطل این ملا و آن ملا کردن و حقیقت را از آنان کتمان کردن، آیا

بازی کردن با زندگی میلیون ها انسان در ایران و جهان نیست؟؟

وظیفۀ پیشتازان اجتماع، گفتن حقایق به مردم است و نه مصالحه و مسامحه.

درد جانکاه تجاوز به کودکان را چگونه تفسیر می کنید؟؟

این کودکان بی پناه مظلومیتشان فراتر از اعدام است.

وقتی در سپتامبر 2013 شورای نگهبان اجازۀ ازدواج کودکان بی سر پرست را به پدر خوانده ها داد چه کسی فریاد آنان را شنید؟؟

و چرک چندش آور این قتل عام کودکان امانش را برید؟؟ مادران می دانند… مرا هزار بار اعدام کنید ولی به کودک من دست درازی هرگز. حکم قتل عام جمعی آنان، یک جا صادر شد. آنان در سکوت می میرند و ما در بلاهت انتخاب سبز یا سیاه . که مرگ هر دو بس سزاوار تر.

مشکل منطقۀ خلیج فارس، درپس شیعه و سنی ، درگیری پنهان امپریالیسم انگلیس و آمریکا برای سلطه است. حاکمان قطر به شاخۀ انگلیسی اخوان المسلمین وصل هستند. مثل رهبریت ایران. و روحانی، انتر خوش رقصی است که هم در عزا می رقصد و هم در عروسی. او برای خوش رقصی، برای اربابان امپریالیست خود و حفظ منافعشان، بیرحمانه در مقابل اعتراض کارگران برای حقوق عقب افتادۀ ماهها کار،بر

پیکر لخت کارگران گرسنۀ ایرانی در ملآء عام شلاق می کشد.

اوست که اعضای دولتش کلان حقوق بگیرانند و کودکان گرسنۀ ایرانی دوران او، در خیابان ها دست بدست می گردند تا شب لقمه نانی به خانه برند. او و مشاطه گر این حکومت استعماری (محمد خاتمی )، مسئول کش آمدن سلطه و ریختن زهر قطره ای به حلقوم مردم ایرانند. آنان از تبار رفسنجانی اند که از پرو پا قرص ترین اخوان المسلمینی ها بود، گرایشات آمریکایی اش او را به شیخ های منطقه نزدیک می کرد. او و سید علی، مسئول مرگ 1400 نفرمصری در میدان اربعۀ قاهره برای تحریک مردم به مقاومت برای آزادی مرسی بوده اند. اصلاح طلبان از قماش مرسی و اعتدالیون روحانی، نوع پیچیده تر انگلیسی ها یند. و ایران، نومستعمرۀ مذهبی امپریالیسم بریتانیای کبیر است.  

فریاد زندانیان، علیه این خیمه شب بازی استعمار پنهان، بوده و هست.

زدودن فاصله ها ، متوقف کردن شستشوی مغزی ، مقابله با دروغهای رژیم فریب ، مقابله با دزدی ها و غارت اموال ملی، احقاق آزادیهای فردی، اجتماعی و احقاق کلیۀ حقوق شناخته شدۀ انسان اجتماعی معاصر، در ایران است.

واقعیت ها بس عریانند. در یک نگاه در سطح جامعۀ ایران به عمق بدبختی ها می توان ره جست. امرار معاش پیرمردی با دو سه جفت جوراب در بساط کوچکش در پای برجی از برجهای ملایان.

درک فاصلۀ قیمت برج و دو سه جفت جوراب، منشاء به زندان رفتن ها است. در جایی که پیر مرد سزاوار داشتن محل زندگی ، بیمه و حق باز نشستگی از طرف سازمان های دولتی است.

تلاش دردناک خیل عظیم بیکاران ، مرد و زن و کودک دست فروش، برای یافتن یک لقمۀ نان، در فاصلۀ چند ایستگاه قطارزیر زمینی شهری، افشاء کنندۀ عمق فاجعه است. حق مسلم این مردم داشتن کار آبرومندانه و درآمد منصفانه و جای کودکان، مدرسه است و نه خیابان.

دو نسل سوختۀ کودکان کار… خیابانی، دست به دست گشتن آنان در خیابان ها

شرمی ست پاک نشدنی بر چهرۀ تاریخ نوین ایران .

کودکان عروس، کودکان روسپی، میلیون ها کودک هرگز به مدرسه نرفته

گسیل دو میلیون ملا به مدارس برای شستشوی مغزی کودکان

میلیون ها کارتن خواب در حاشیه شهر ها

میلیون ها معتاد به تریاک و شیشه و … فروش نوزادان ایرانی به شیخ های عرب برای سوء استفاده های جنسی

کلان دزدی ها از بودجۀ کشوری، که بی وقفه توسط ایادی رژیم از بالا تا به پایین در جریان است و خود آغاز فاجعه ها ست.

کجاست پایان رنج های ملت ایران؟؟

 

نابود باد امپریالیست ها و فتنه های مذهبی اشان

ما مدرسۀ انگلیسی ها در قم، فیضیه را ویران خواهیم کرد.

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.