از قدرت زنان

از قدرت زنان

به مسلمانان آسیا و آفریقا

و تمامی معتقدان دیگر

فرح نوتاش مارچ2014

اذهان مجرم و حرص سیری ناپذیر امپریالیسم آمریکا و انگلیس ، برای غارت هرچه بیشتر منابع طبیعی آسیا و آفریقا، جنبش های اسلامیست را در تمام جهان بنیان گذاری و راه اندازی کرده اند ، تا در تمام جهان از طریق نوکران بومی و بسیار ارتجاعی خود حکومت کنند.

1650 شروع دستکاری دین شیعه در ایران است . آوردن تقلید کور کورانه به شیعه در ایران توسط

امپریالیسم انگلیس. و همچنین دیگر کشور های اسلامی.

1928 اخوان المسلمین در مصر توسط انگلیس بنیان گذاری شده است.

1976 تآسیس القاعده در افغانستان توسط امپریالیسم آمریکا.

1992 تآسیس طالبان (پشتوی پاکستان و افغانستان) توسط آمریکا و عربستان سعودی

1992-2014 انواع سلفی ، القاعده در 82 کشور توسط آمریکا و عربستان سعودی

تمام مساجد در اروپا توسط مآموران آمریکا بنام امام مساجد تسخیر شده است.تمام آن ها باید دستگیر شده و برای شستشوی مغزی جوانان مسلمان اروپا و جنایت هایشان در سوریه ابد بگیرند.

قدرت زنان بشدت هوشدار پرهیز از خطر می دهد!

از آنها دوری کنید. آنها ضد امپریالیست نیستند . آنها مستقیم در خدمت امپریالیست ها هستند.

سنگ محک سوریه است.

آیا از خود پرسیده اید چرا رئیس جمهور فرانسه ، فرانسوا اولانده اسلامیست های مالی را می کشد و چاه ها را از آنان پر می کند ولی در سوریه از اسلامیست ها حمایت می کند؟

مالی مستعمره فرانسه است و او نمی خواهد آن را از دست بدهد ولی در سوریه بدنبال سهمی توسط اسلامیست ها است.

غرور فرو شکسته مردمان آسیا و افریقا ، طی قرن ها تحقیر استعمار ، هرگز توسط جنبش های دروغین اسلامیست ها ی ساخته امپریالیست های آمریکا و انگلیس احیاء نخواهد شد.

مردمان آسیا و آفریقا نیازمند بیداری هستند و نه تحمیق و وسیله بازی امپریالیست ها شدن.

مسلمانان آسیا ، مسلمانان آفریقا ، و تمامی معتقدان به ادیان دیگردر این دو قاره تحت ظلم...

قدرت زنان ، جنبش و جبهه حقیقی ضد امپریالیست جهان، درک و احساس عمیقی از موقعیت این دو قاره دارد.او با مهر مادرانه آغوش گرم خود را برای حمایت از تمامی انسان های مظلوم جهان

می گشاید. غرور شما فقط در صورت مبارزه واقعی با امپریالیست ها احیاء خواهد شد.

گول نوکران اسلامیست امپریلیست های امریکا و انگلیس را نخورید. تشکل قدرت زنان کشور خود را هم اکنون شروع کنید و به قدرت زنان دیگر ممالک جهان به پیوندید.

2014 سال پایین کشیدن این دو امپریالیست و رژیم ملایان وحشتناک ایران است.

قدرت زنان از تمام مردم جهان می خواهد که تحریم علیه این دو امپریالیسم را شروع کنند.

از خرید هر محصول ساخته این دو کشور امپریالیست خود داری کنید. و آنان را از زندگی خود بیرون برانید.صنعت فیلم، مبادلات فرهنگی ، بانکی، تجارت،از اسلحه تا دارو باید از زندگی روزمره هر کشور و هر فرد در جهان خارج گردد.

مذهب مسئله شخصی هر فرد است ، اجازه ندهیم امپریالیست ها از آن به نفع منافع خود سوء استفاده کنند. به همین دلیل مذهب برای همیشه از حیطه حکومتی خارج می شود.

بیداری ملل بزرگ ترین مبارزه علیه امپریالیسم است.

ترجمه از اصل انگلیسی

Comments are closed.