ادراۀ شورایی و رژاوا اعلامیۀ شمارۀ 25

ادراۀ شورایی و رژاوا
اعلامیۀ شمارۀ 25

جبهۀ مردم برای نجات ایران( خط 3)

11 فوریه 2020 = 22 بهمن

در جا که فریاد مردم عراق برای بیرون انداختن آمریکا و شرکا از عراق هر روز رساتر می شود، کردها، از بارزانی های اقلیم کردستان عراق گرفته تا کردهای رژوا در کنار آمریکا جا خوش کرده اند. و هیچ کدام مایل نیستند که آمریکا خاورمیانه را ترک کند! بارزانی های اقلیم کردستان عراق، با وقاحت تمام از ماندن آمریکا در عراق دفاع کرده، و کرد های رژوا هم بی سر وصدا زیر بال آمریکا را درغارت ذخائر نفتی سوریه گرفته اند. از این رو، شکل شورایی با محتوای رژاوا، برای خاورمیانه جز سم مهلک چیز دیگری نمی تواند باشد. چون رهبریت کردها همچون دولت اسرائیل، وابسته به آمریکا است. و در مقابل مردم خاورمیانه که فریاد آمریکا برو بیرون سرداده اند، ایستاده اند. کردستان بزرگ، بخشی از نقشۀ حاکمیت آمریکای صهیونیستی در ایجاد اسرائیل دیگری در خاورمیانه است. با پشتیبانی رهبریت کردهای رژوا، آمریکا قریب به 6 ماه است که در حال تخلیه چاه های نفت سوریه، روزانه بیش از48 میلیون دلار است. و این مبلغی است که ترامپ برای کسری بودجۀ آمریکا به دلیل حذف مالیات 1% های آمریکا، از ذخائر نفتی سوریه با وقاحت تمام غارت می کند. یعنی جای خالی مالیات 1% های مولتی میلیاردرهای آمریکا، با نان کودکان گرسنۀ سوریه دارد پر می شود. از این رو الگو “شورایی رژوا”، شکل آن محتوای ضد خلقی، نافی خواست مردم مظلوم ایران و خاور میانه است. و مردم خاور میانه هیچ گونه سنخیتی با دیدگاه و رفتار رهبریت کرد ها ندارند.

شورا پایه و اساس تمام احزاب کمونیست بوده، هست و خواهد بود. و هیچ چیز تازه ای

نیست. بافت شورایی بخش لاینفکی از هالۀ بیرونی مرکزیتی به نام حزب کمونیست

است. ولی، همگی شاهدیم که مدتی است، ادارۀ شورایی به عنوان یک سیستم تازۀ

حکومتی ، دارد مطرح می شود. ادارۀ مراکزی به صورت شورایی، بدون مرکز پیوند آنان با یکدیگر، چیزی جز آشفته بازار ملوک و طوایفی نمی تواند باشد. و ایجاد مرکزیتی بعدی، هدفش ایجاد نظامی وابسته به امپریالیست ها خواهد بود. لذا انظباط می تواند ما را از دایرۀ بستۀ نیم قرنی برهاند.

در این مرحله، گام اول، اتحاد نیروهای ضد امپریالیست، ضد صهیونیست و ضد رژیم ملا خواهد بود. که در واقع اتحاد نیروهای ضد امپریالیست و ضد استعماری و ضد سرمایه داری است. عدم اتحاد نیروهای چپ ایران، برای بیش از نیم قرن عدم تفکیک ناخالصی ها در همان بدو امر بوده است. اتحاد با طرفداران صهیونیسم و امپریالیسم هرگز مقصدش سوسیالیسم نیست.

شورا زمانی معنا و مفهوم اصلی خود را می یابد که با مرکزیتی هدفمند و عدالتخواه، منسجم، و ضد امپریالیست و صهیونیست، برای بر پایی حکومتی عدالتخواه دائر شود. در واقع هیچ حاکمیت مردمی و عدالت خواه، نمی تواند بدون ایجاد شورا های سراسری اهداف خود را پیاده کند. چون ایجاد شورا در تمام سطوح مملکتی، فعال کردن مردم در حکومت بر خویش است. ایجاد مرکزیت ضد امپریالیست -ضد صهیونیست – ضد رژیم ملا و عدالتخواه، می تواند هستۀ مرکزی، با طیف بیرونی شورا ها باشد. تمام کشورهای کمونیستی شورائی اداره می شده و می شوند. نمی توان بخشی از یک سیستم شناخته شده را به نام یک سیستم جدید، بدون ترسیم خط قرمز ضد امپر یالیست – صهیونیست معرفی کرد. لذا ضروری است که از گمراه کردن توده ها حذر شود.

و اتحادی بر مبنای نیروهای ضد امپریالیست و ضد رژیم ملا، با محک فلسطین، شکل بگیرد. چون فلسطین نماد استعمار در قرن بیستم و بیست ویکم است. و جانب داری از آن نشان ضد استعماری و ضد صهیونیست بودن است. و از پیوند طرفداران اسرائیل در تشکلی که باید مرکزیت شورا ها در آینده باشد مانع می شود . این اتحاد بدون شک،

پایدار، سازنده، وانسانی خواهد بود. وراه هدفمند خود در ایجاد شورا ها، برای خدمت به

مردم ایران و خاورمیانه، باز خواهد کرد. مراعات اصول مارکسیسم لنیینیسم مهمترین گام در حذف امپریالیست ها به سر کردگی آمریکای جهانخوار از خاور میانه است. و اشاعۀ مارکسیسم بدون لنینیسم، و ادراۀ شورایی غیر هدفمند درعرصۀ جهانی، راهی به ناکجا آباد وبه بازی گرفتن نیروهای کارگری است.

درست است که در مقابل عرصۀ وسیع حاکمیت های کشورهای سنی در خدمت آمریکا، روسیه شیعه های در ستیز با آمریکا را برای دوستی بر گزید، ولی آنانی که در صدد کمک به آمریکا هستند، دعوت دولت قانونی سوریه را برای کمک از روسیه، عمدا نادیده می گیرند، ولی آمریکا و روسیه هرگز برابر نیستند. کسی که این دو را برابر ارزیابی می کند، در پاشیدن خاک به چشم توده های مردم ، برای نجات آمریکا است. چین و روسیه اگر در مقابل آمریکا نه ایستاده بودند ، سال ها بود که آمریکا نظام برده داری نوین را دائر کرده بود. شرم برآنانی که با ماسک مارکسیسم در کمک به آمریکا هستند.

طبیعی است که اتحاد پایۀ قدرت است. ولی دیوار کج، دیر یا زود فرو خواهد ریخت.

از این رو در گام اول: اتحاد تمام نیروهای ضد امپریالیست -ضد صهیونیست- ضد رژیم ملا، ضروری است. این متحدین ایجاد کنندۀ عالی ترین نوع حکومت شوراها خواهند شد.

کسانی که در گذشته مرتکب اشتباه شده اند ، زمان بازگشت به خط راستین مبارزه برای نجات مردم، فرا رسیده است.

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.