اخطار عاجل به دولت روحانی

اخطار عاجل به دولت روحانی

فرح نوتاش         جبهۀ جهانی ضد امپریالیست       قدرت زان         وین     2019.04.06

 

از خواب بیدار شوید.

این باران ها، باران های بهاری نیستند.

این باران ها ی برانداز ، شیوۀ موذیانۀ حملۀ آمریکا با سوء استفاد ازتکنولوژی بارور کردن ابرهاست که برای تخریب و تخلیۀ شهرها و روستاهای خوزستان و نواحی جنوب و غرب، قبل از ورود آمریکا دارد صورت می گیرد. تخلیۀ خوزستان نه به خواست مردم منطقه، بلکه با فرمان فرماندارهای دولت شما در جریان است. قدم بعدی تصرف راحت خوزستان توسط آمریکا و ایادی آن می باشد. آمریکا و اسرائیل جنگ را شروع کرده اند و پشت باران های معمول بهاری، به بارور کردن ابرها و ایجاد باران های سیل آسا مشغولند. آنان دشمن شما نیستند. چون شما نیز مثل آنان حامی نظام سرمایه داری هستید . هدف آنان بیرون راندن نیروهای رژیم شما از سوریه و… است. بیرون آمدن ازسوریه و…، بهتر از دادن خوزستان است. شما که دارای تکنولوژی بازدارندۀ آنان نیستید. سریع به سازمان ملل و دادگاه لاهه شکایتی از این سوء استفاده تکنولوژیک را ارائه دهید. و د ر مواضع و حضور خود در کشورهای دیگر تجدید نظر کرده و عقب نشینی کنید.

سیل یا زلزله در همه جا نقطه ای می آید ، ولی در ایران از زمان حضور ترامپ سراسری شده است!

چون او فرزند یک میلیونر، حریص و همه خواه و درخدمت کامل رژیم صهیونیستی آمریکاست.

سریع تمام درهای بی دریغ کمک را به روی مردم باز کنید و آماده سازی کل ملت ایران را برای دفاع از مناطق سیل زده شروع کنید. ایران در جنگ است.

این قلم هرگز دوست رژیم شما نیست و نخواهد بود. ولی نگران و پشتیبان دائم ملت ایران است که این چنین مظلومانه به قعر فقرو نیستی می رود.

womens-power.farah-notash.com

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.