آژیرخطر….

آژیرخطر....

جنگ جهانی سوم

فرح نوتاش       جبهۀ جهانی ضد امپریالیست برای مردان و زنان                       قدرت زنان

5.4. 2015   وین

دیروز در تظاهرات ضد نژاد پرستی جهودان افریقایی حبشی، درمیدان رابین تل آویو، بسیاری از تظاهر کنندگان زخمی شدند. تعدادی از افراد پلیس نیز توسط تظاهر کنندگان زخمی شدند. این یک گواه روشن ، تازه و حقیقی از سیاست نژاد پرستانۀ صهیونیست ها در جهان است.

آنچه که در تل آویو روی داده است ، ادامۀ رویداد های ایالت های مختلف آمریکاست. پلیس آمریکا جوانان افریقایی آمریکایی را بدون هیچ جزایی به ضرب گلوله می کشد و تظاهرات مردم افریقایی آمریکایی ایالات متحده از ایالتی بی نتیجه به ایالت دیگری جاری است.

این سیاست نزاد پرستانۀ داخلی آمریکا و اسراییل است. ولی سیاست نژادپرستانۀ خارجی آنها در آفریقا ، خاورمیانه و آسیا بسیار وحشیانه تر توسط ارتش داعش و بوکو حرام اعمال می شود .

هفتۀ پیش همچنین ارتـش اراذل آمریکا ، داعش توام با طالبان شهر قندوز در شمال افغانستان را به تصرف خود درآورده و در آنجا تشکیل حکومت اسلامی توسط داعش داده شد. این شهر دارای اهمیت به سزایی بواسطۀ موقعیت جغرافیایی خود است. در همسایگی کشورهای جنوبی اتحاد جماهیر شوروی سابق است . نه تنها این کشوری اسلامی، اوزبکستان ، تکمنستان و تاجیکستان در معرض حملۀ پیاده نظام صهیون آمپریالیسم آمریکا قرار دارند بلکه این شهر قابلیت حمله به روسیه و چین را نیز داراست.

صهیون امپریالیست آمریکا قدم به قدم نقشۀ جنگ جهانی سوم را پیاده می کند و گور خود را می کند.

در سال 2003 قبل از حمله و تجاوز آمریکا به عراق تمام مردم دنیا، علیه حمله و تجاوز تظاهرات گستردۀ بسیاری کردند ولی همگی نادیده گرفته شد. آمریکا به عراق حمله کرد و این تراژدی تا به امروز ادامه دارد. پس چه باید کرد؟ جنگی اجتناب ناپذیر پیش رویمان است.

چگونه می توانیم این دیوانه را متوقف کنیم؟ مسئله باید جدی گرفته شود، شروع شده است.

جهان باید خود را آماده کند. وحدت های ضد امپریالیستی باید سازمان دهی شوند. دولت ها باید راه فراگیری متد جلوگیری از ضایعات بیشتر را برای مردم هموار کنند. زمان اتحاد 99% ها علیه امپریالیسم و نوکران آن ها د ر جهان رسیده است. پیروزی از آن 99% ها خواهد بود.

 

www.farah-notash.com                       Women’s Power

Comments are closed.