!آقای پوتین! و آقای زاگانف

!آقای پوتین! و آقای زاگانف

رهبری جمعی و اهرم های آن

 

فرح نوتاش           جبهۀ جهانی ضد امپریالیست           قدرت زنان               23 سپتامبر2022    

 

 

مهمترین عامل پیروزی در هر جنگ تعداد، مدرن بودن و نوع تسلیحات نیست، بلکه مهمترین عامل ایدئولوژی است. نه برای هر هدفی، انسان ها آماده اند که جان خود را فدا کنند. سربازان و مردم اهداف را ارزیابی می کنند. برای برخی از اهداف هر کسی آماده است بمیرد. ولی برای برخی دیگر، این چنین نیست. از این رو مقاومت علیه فداکردن زندگی شروع می شود.

پیروزی ملت کبیر روسیه در جنگ جهانی اول و دوم، به دلیل اعتقاد و وابستگی به ایدئولوژی کمونیستی تحت رهبری لنین بود. آنان می دانستند که برای تغییر جهان، و نجات انسان از فلاکت سرمایه داری می جنگند. این ایدئولوژی است که انگیزه فداکاری را در انسان ها در تمام جهان بوجود می آورد و شجاعت خارق العاده به آنان می دهد. به همین دلیل است که امپریالیست های آمریکا و انگلیس برای نجات سلطه شان دست به تولید طیف های متفاوتی از اسلامیست ها می زنند. تا هم کمونیست ها را قتل عام کنند و هم جلوی رشد کمونیسم را در جهان بگیرند.

وقتی برای از دست دادن نمانده است. روسیه فقط زمانی برنده این جنگ خواهد شد، که به مارکسیسم لنینیسم خالص باز گردد. و از حمایت کامل مردم روسیه برخوردار باشد. و بطور باز و روشن راجع به اشتباهات گذشته، غفلت ها، خیانتها و خائنین صحبت کند. و دولت و ملت یک واحد بشوند.

امروز برای ما بسیار مهم است، عواملی که چهرۀ زیبای گارباچوف را چنان زشت کرد را بشناسیم. و نیازمندیم که علت بیماری مرموز او را بدانیم.

نفرت مردم در هوا، نسبت به مردی که زندگی ملتی را به باد فنا داده، علت بدبختی بزرگ گارباچوف بوده است.

ملت کبیر روسیه استحقاق دریافت دوبارۀ آنچه را که از زمان نیکیتا خروشف شروع به دزدیدن از آن شده، را دارد. این ملت کبیر نیاز به حقیقت دارد و نه چیز دیگری به غیر از حقیقت. این ملت کبیر بعد از شناخت سوسیالیسم، برای بقای لیبرالیسم و الیگارش ها نخواهد جنگید. چرا باید زندگی خود را فدای الیگارش ها بکنند؟ و این همان جایی است که مقاومت آنان علیه جنگ شروع می شود.

آن ها به هوای تازه نیازمندند. تمام جهان نیازمند هوای تازه است. ایده های بزرگ، ،مثل رهبریت جمعی جهان، نیازمند تغییرات در هر دو جهت، درون کشورها و در جهان است. در نظام سرمایه داری عدالتی وجود ندارد. چرا باید انسان ها بمیرند تا نظام های کاپیتالیستی را نجات دهند؟

روسیه در جنگ جهانی دوم هم با کمبود جدی تسلیحات و چیز های دیگر روبرو بود، ولی تحت نام ارتش بلشویک مفتخر به پیروزی شد.

منتظر نمانید. و شک نکنید. شما پیروز هستید و پیروز نیز خواهد شد. گام بزرگی برای تغییر جهان بردارید. جهان از شما حمایت خواهد کرد.

البته روسیه همواره هوادر صلح بوده و هست. برای سال های زیادی روسیه با وقار از اوکراین خواست که به توافقنامه های مینسک 2014 و 2015 متعهد بشود. حتا دو هفته قبل از ورود به اوکراین در 24 فوریه 2022 پشت مرز های اوکراین، ارتش بزرگ خود را معطل نگاه داشت تا شاید اوکراین به تعهد خود عمل کند، به راستی چه می توان کرد زمانیکه پیمان ها محترم شمرده نمی شوند؟ و به کشتار پیوسته مردم ادامه داده می شود؟ کسانی جنگ افروزند که پیمان ها را نادیده

می گیرند..

ملت کبیر روسیه نیازمند حقیقت و عدالت است. تغییر بسیار جهان در جهت توسعه و ترقی، مرهون خدمات ملت روسیه به بشریت است.

 

به ملت کبیر روسیه چیزی را که برایش جنگیده باز پس دهید

چیزی را که برایش 32 میلیون قربانی داده، به آن باز پس دهید

 

www.farah-notash.com

Women’s Power

Comments are closed.