آتش به اختیار

آتش به اختیار

سید …علی

مردک انگلیسی

لوس نشو

خودت نوعی ویروسی

 

نکنه که باورت شده رهبری

شبیه که نه …

یک قلاده انتری

 

لات و لوتات…

آتش به اختیارات

نیستند حریف

بگذر از این خیالات

 

نوکر بی بصیرت

بانی ننگ و آزار

بزودی… به همت دلیر زنان ایران

آویزونی… از ورودی بازار

 

دلیر زنان ایران

خواهند زد تو پوزت

تابلو می شه فرار لات و لوت ات

از بوی گند و گوزت

 

چهرۀ پر کراهت انتری

کار نامه اش سی سال ذلت

چسبیده ول نمی کنه خزانه رو

زالوی خون ملت

 

آزادی زندانیان

یک فرمان ملی ست

اجرا شود…

این امر … امر ملی ست

 

آزادی زندانیان

شرف … حیثیت ملت

غفلت از آن

آتش کند به اختیار … ملت

 

 

فرح نوتاش

وین 14.03.2020

کتاب شعر 9

www.farah-notash.com

Comments are closed.