Farah Notash

خط زندگی

 گم شدن در باد

گم شدن در یادها

گم شدن در ولوله

در زمین و آسمان و آب ها

گم شدن در قصه و دفتر

گم شدن در آهها

 

آیینه گردان حقیقت

زیستن در نور

اندیشه در نور

پرواز در نور

نبردی مستمر

با تفرعن ... ظلمت و زور

 

نه

هرگز نمرده

زنده و عاشق

مشعل عشقش فروزان

الفت عشقش تراوت

گرمی عشقش بشارت

سرخی عشقش

کار ... پیکار

 

اتصال نقطه مرگ و تولد

خط زندیگیست

با توالی ... و ردیف هزاران نقطه

در گردش ... و چرخش

با گریزو افت و خیز

 

شاخص بود... و نبودها

خط زندگیست

طرح و تکرار فقط یک نقطه

و خط را ندیدن

برای نفی آن ... چشم بر هم نهادن

ندیدن ... نا شنیدن

و با سکوت ممتد از خط

افشای خروش رشگ

و انکار ...

از بلوغ  خط

و از

پرتو فشانی ست

استمرار خطی

پویا

شکوفا

رو به خیز

با ردیف نقطه هایی

الماس گون

پر درخشش

پر ستاره

پر تداوم.

 

 

فرح نوتاش

دسامبر 2000 وین