Farah Notash

هیروشیما

من ترا بیاد می آورم

من ... ترا بیاد می آورم

من... با تو آه می کشم

من با تو ... می گریم می گریم می گریم

هیروشیما

 

آنگاه که پرندگان ...

در آبی های آسمان ...

به پرواز در می آیند

با آهی عمیق

می گریم ... می گریم هیروشیما

که چرا...

هیروشیما

 

هنگامی که باد ...

در چمنزار ها به نجوا در می آید

و بر پنجره های باز

پرده ها را ... به حرکت می دارد

من می گریم... می گریم

که چرا ...

هیروشیما

 

روز 6 اوت...

آنزمانی که خورشید... به طلوع می خیزد

و اندازه های قارچ اتمی....

رو به گسترش است

من می گریم...می گریم

که چرا...

هیروشیما

 

ما...باید نام آنان را

برای دریافت جایزه ...

بر یخ  بنویسیم

که ابلیس ها... شکارچیان نفت

همان ... قارچ کارانند

و من... می گریم ...می گریم

از اعماق قلبم ...

آه... هیروشیمای من

آه هیروشیمای من

 

 

ترجمه از اصل انگلیسی

فرح نوتاش

وین 06. 08. 2004

کتاب  5

www.farah-notash.com